Često postavljena pitanja

Odgovori na najbitnija pitanja vezana za život i Boga.

Iz Vestminsterske kraće kateheze iz 1689. godine.

Dolje ćete naći pitanja i odgovori u formatu "često postavljena pitanja". Ovakav oblik pitanja i odgovora je korišćen u crkvi od drevnih vremena i u najvećim denominacijama hrišćanstva, da se nauče osnovne istine hrišćanstva. Ovaj zbir pitanja i odgovora je objavljen 1647. godine i zove se Vestminsterska kraća kateheza. Kliknite na znak plusa da otkrijete odgovor, sa stihovima iz Svetog Pisma.

-Šta je glavna svrha čovjeka?

Glavna svrha čovjeka je da slavi Boga
[1]
, i da se vječito raduje u Njemu
[2]
.
[1]
1.Korinćanima 10:31
- Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božiju činite.
Rimljanima 11:36
- Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.
[2]
Psalam 73:25-28
- Koga imam na nebu? i s Tobom ničega neću na zemlji.
26
čezne za Tobom tijelo moje i srce moje; Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka.
27
Jer evo koji odstupiše od Tebe, ginu; Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući Tebe.
28
A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.

-Kakvo nam je pravilo Bog dao da bi nas usmijerio kako da Ga slavimo i da se radujemo u Njemu?

Božija riječ, to jest Biblija, Stari i Novi zavjet
[1]
, je jedino pravilo koje nas usmijerava da Ga slavimo i da imamo radost u Njemu
[2]
.
[1]
2.Timotiju 3:15-16
- I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hrista Isusa.
16
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi.
Efescima 2:20
- Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos.
[2]
1.Jovanova 1:3-4
- Što vidjesmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovijem Isusom Hristom.
4
I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
Luka 16:29,31
- Reče mu Avraam: oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju.
31
A Avraam reče mu: ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvijeh ustane neće vjerovati.

-Da li je Biblija pouzdana u svemu što tvrdi?

I Stari i Novi zavjet, pošto su Bogo-nadahnuti
[1]
, su sigurni i nepogriješivi u svim svojim djelovima i zbog toga su pouzdani u svemu što tvrde bilo da se govori o istoriji, nauci, etici, religioznim običajima ili bilo kojoj drugoj temi
[2]
.
[1]
2 Timotiju 3:16
- Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi.
Galatima 1:8-9
- Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude!
9
Kao što prije rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!
[2]
1.Solunjanima 2:13
- Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijeg primiste ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jeste) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete.
Jovan 10:35
- Pismo se ne može pokvariti.

-Šta, prije svega, uči Biblija?

Biblija, prije svega, uči šta čovjek treba da vjeruje u vezi Boga, i kakve dužnosti Bog očekuje od čovjeka
[1]
.
[1]
2.Timotiju 1:13
- Imaj u pameti obraz zdravih riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi Hrista Isusa.
2.Timotiju 3:16
- Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi.
Miheja 6:8
- Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?

-Kakav je Bog?

Bog je Duh
[1]
, beskrajan
[2]
, vječan
[3]
, i nepromjenljiv
[4]
, u Svom biću
[5]
, mudrosti
[6]
, moći
[7]
, svetosti
[8]
, pravdi, dobroti, i istini
[9]
.
[1]
Jovan 4:24
- Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.
[2]
Jov 11:7-9
- Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo Svemogućega?
8
To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? Dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
9
Duže od zemlje, šire od mora.
[3]
Psalam 90:2
- Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka dovijeka, Ti si Bog.
[4]
Jakov 1:17
- Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od Oca svjetlosti, u kojega nema promijenjivanja ni mijenjanja vidjela i mraka.
[5]
2.Mojsijeva 3:14
- A Gospod reče Mojsiju: Ja sam Onaj što jeste. I reče: Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim: Koji jeste, On me posla k vama.
[6]
Psalam 147:5
- Velik je Gospod naš i velika je krjepost Njegova, i razumu Njegovom nema mjere.
[7]
Jov 42:2
- Znam da sve možeš, i da se ne može smesti što naumiš.
Otkrivenje 4:8
- I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: Svet, svet, svet Gospod Bog Svedržitelj, Koji bješe, i koji jeste, i koji će doći.
[8]
Otkrivenje 15:4
- Ko se neće pobojati Tebe, Gospode, i proslaviti ime Tvoje? Jer si Ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred Tobom; jer se sudovi Tvoji javiše.
[9]
2.Mojsijeva 34:6-7
- Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom.
7
Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena.

-Da li postoji više Bogova?

Postoji samo jedan
[1]
, živi i istiniti Bog
[2]
.
[1]
5.Mojsijeva 6:4
- čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.
[2]
Jeremija 10:10
- A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car vječni, od Njegove srdnje trese se zemlja, i gnjev Njegov ne mogu podnijeti narodi.

-Koliko ima lica u Božanstvu?

Postoje tri lica u Božanstvu: Otac, Sin, i Sveti Duh
[1]
; i ovo troje čine jednog Boga, iste su suštine, jednaki u moći i slavi
[2]
.
[1]
Matej 28:19
- Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
2.Korinćanima 13:13
- Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha sa svima vama. Amin.
[2]
Jovan 10:30
- Ja i Otac jedno smo.
Djela 5:3-4
- A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
4
Kad je bila u tebe ne bješe li tvoja? I kad je prodade ne bješe li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takovu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nijesi slagao nego Bogu.

-Kakva je volja Božija?

Volja Božija je Njegova vječna odluka/namjera, prema savjetovanju Njegove volje, kojom je, za Njegovu slavu, unaprijed odredio ono što se dešava
[1]
.
[1]
Danilo 4:35
- I svi stanovnici zemaljski ništa nijesu prema Njemu, i radi šta hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi Mu ruku zaustavio i rekao Mu: Šta radiš?
Rimljanima 11:36
- Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.
Efescima 1:4,11-12
- Kao što nas izabra kroz Njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi.
11
Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,12 da bismo bili na hvalu slave Njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista.

-Na koji način Bog sprovodi Svoju volju?

Bog sprovodi svoju volju kroz/u djela koja je stvorio
[1]
; kroz promisao
[2]
.
[1]
Otkrivenje 4:11
- Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je.
[2]
Efescima 1:11
- Kroz kog i nasljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje.

-Šta su djela koja je Bog stvorio?

Bog je iz ničega
[1]
stvorio sve stvari, svojom silnom riječju
[2]
, za šest dana
[3]
, i to sve bijaše dobro
[4]
.
[1]
1.Mojsijeva 1:1
- U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Kološanima 1:16
- Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
[2]
Jevrejima 11:3
- Vjerom poznajemo da je svijet riječju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.
[3]
2.Mojsijeva 20:11
- Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
[4]
1.Mojsijeva 1:31
- Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.

-Kako je Bog stvorio čovjeka?

Bog je stvorio čovjeka, muško i žensko, po Svom obličju
[1]
, u znanju
[2]
, pravednosti
[3]
, i svetosti
[4]
, dajući mu vlast nad ostalim stvorenjima.
[5]
[1]
1.Mojsijeva 1:27
- I stvori Bog čovjeka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
[2]
Kološanima 3:10
- I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao.
[3]
Propovjednik 7:29
- Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobrog; a oni traže svakojake pomisli.
[4]
Efescima 4:24
- I obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
[5]
1.Mojsijeva 1:26,28
- Potom reče Bog: Da načinimo čovjeka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskijeh i od ptica nebeskijeh i od stoke i od cijele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.
28
I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskijeh i od ptica nebeskijeh i od svih zvjeri što se miče po zemlji.

-Koja su djela Božijeg promisla?

Djela Božijeg promisla su Njegovo sveto
[1]
, mudro
[2]
i moćno očuvanje
[3]
i upravljanje svim Njegovim stvorenjima i svim njihovim postupcima
[4]
.
[1]
Psalam 145:17
- Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim, i svijet u svijem djelima svojim.
[2]
Psalam 104:24
- Kako je mnogo djela Tvojih, Gospode! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga Tvog.
Isaija 28:29
- I to dolazi od Gospoda nad vojskama, koji je divan u savjetu, velik u mudrosti.
[3]
Jevrejima 1:3
- Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u riječi sile svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha našijeh, sjede s desne strane prijestola veličine na visini.
Kološanima 1:17
- I On je prije svega, i sve je u Njemu.
[4]
Psalam 103:19
- Gospod na nebesima postavi prijesto svoj, i carstvo Njegovo svim vlada.
Matej 10:29-31
- Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašeg.
30
A vama je i kosa na glavi sva izbrojana.
31
Ne bojte se, dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.

-U kakvom je stanju stvoren čovjek?

Čovjek je stvoren
[1]
u stanju bezgrešnosti
[2]
i sreće
[3]
i Gospod Bog mu je povjerio da se stara za Edemski vrt
[4]
i zabranio mu je da jede od drveta saznanja dobra i zla, da ne bi umro
[5]
.
[1]
1.Mojsijeva 2:7-8
- A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.
8
I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namjesti čovjeka, kog stvori.
[2]
1.Mojsijeva 1:31
- Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.
Propovjednik 7:29
- Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobrog; a oni traže svakojake pomisli.
[3]
1.Mojsijeva 2:9,25
- I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakakva drveća lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.
25
A bijahu oboje goli. Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota.
[4]
1.Mojsijeva 2:15
- I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu edemskom, da ga radi i da ga čuva.
[5]
1.Mojsijeva 2:16-17
- I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;
17
ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.

-Da li su naši prvi roditelji ostali u stanju u kakvom su stvoreni?

Naši prvi roditelji, imajući slobodnu volju, su pali iz stanja u kojem su stvoreni
[1]
, griješeći protiv Boga.
[1]
1.Mojsijeva 3:6-8,13,17
- I žena vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi.
7
Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su goli; pa spletoše lišća smokovog i načiniše sebi pregače.
8
I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi; i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu.
13
A Gospod Bog reče ženi: Zašto si to učinila? A žena odgovori: Zmija me prevari, te jedoh.
17
Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svog vijeka.
Propovjednik 7:29
- Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobrog; a oni traže svakojake pomisli.

-Šta je grijeh?

Grijeh je bilo kakvo nepodudaranje sa, ili prekršaj, Božijeg zakona
[1]
.
[1]
1.Jovanova 3:4
- Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.

-Kakav su grijeh počinili naši prvi roditelji, kad su pali iz stanja u kojem su stvoreni?

Grijeh, zbog koga su naši prvi roditelji pali iz stanja u kojem su stvoreni, je što su jeli zabranjeno voće
[1]
.
[1]
1.Mojsijeva 3:6,9-13
- I žena vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi.
9
A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: Gdje si?
10
A on reče: čuh glas Tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih.
11
A Bog reče: Ko ti kaza da si go? Da nijesi jeo s onog drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega?
12
A Adam reče: Žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.
13
A Gospod Bog reče ženi: Zašto si to učinila? A žena odgovori: Zmija me prevari, te jedoh.

-Da li je svo čovječanstvo palo u Adamovom grijehu?

Zbog toga što je Adamu, kao predstavniku čovječanstva, bilo zabranjeno da okusi voće sa drveta saznanja, on je bio neposlušan ne samo za sebe, već i za svoje potomstvo; tako da je sav Adamov naraštaj zgriješio u njemu i njegovom prvom prestupu
[1]
.
[1]
1.Mojsijeva 2:16-17
- I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: Jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu;
17
ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.
Rimljanima 5:12,18-19
- Zato, kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrješiše.
18
Zato, dakle, kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života.
19
Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
1.Korinćanima 15:21-22
- Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenje mrtvijeh.
22
Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživjeti.

-U kakvo je stanje taj pad doveo čovječanstvo?

Pad je doveo čovječanstvo u stanje grijeha i patnje
[1]
.
[1]
Rimljanima 5:12
- Zato, kao što kroz jednog čovjeka dođe na svet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrješiše.
1.Mojsijeva 3:16-19
- A ženi reče: Tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga, i on će ti biti gospodar.
17
Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svog vijeka;
18
Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko;
19
Sa znojem lica svoga ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.

-U čemu se sastoji grešnost takvog stanja u koje je čovjek pao?

Grješnost stanja u koje je čovjek pao se sastoji u krivici Adamovog prvog grijeha
[1]
, nedostatku prvobitne pravednosti
[2]
i izopačenosti njegove cijele prirode
[3]
, što se obično zove Prvobitnu Grijeh; zajedno sa svim sadašnjim prestupcima koji su uslijedili nakon toga
[4]
.
[1]
Rimljanima 5:12,19
- Zato, kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrješiše.
19
Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
[2]
Propovjednik 7:29
- Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobrog; a oni traže svakojake pomisli.
Rimljanima 3:10
- Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog.
[3]
Efescima 2:1-3
- I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,
2
u kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
3
u kojima i mi svi živismo nekada po željama tijela svoga, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali.
[4]
Jakov 1:14-15
- Nego svakog kuša njegova slast, koja ga vuče i mami.
15
Tada zatrudnevši slast rađa grijeh; a grijeh učinjen rađa smrt.
Matej 15:19-20
- Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, hule na Boga.
20
I ovo je što pogani čovjeka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čovjeka.

-Kakva je patnja u tom stanju u koje je čovječanstvo palo?

Cijelo čovječanstvo koje je svojim padom izgubilo zajedništvo sa Bogom
[1]
, je pod Njegovim gnjevom
[2]
i tako je podložno svim patnjama u ovom životu
[3]
, samoj smrti
[4]
i patnjama u paklu zauvijek
[5]
.
[1]
1.Mojsijeva 3:8,10,24
- I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi; i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu.
10
A on reče: čuh glas Tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih.
24
I izagnav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.
[2]
Efescima 2:2-3
- U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
3
U kojima i mi svi živismo nekada po željama tijela svoga, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali.
[3]
Plač Jeremijin 3:39
- Zašto se tuži čovjek živ, čovjek na kar za grijehe svoje?
[4]
Rimljanima 6:23
- Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu.
[5]
Matej 25:41,46
- Tada će reći i onima što Mu stoje s lijeve strane: Idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
46
I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

-Da li je Bog ostavio cijelo čovječanstvo da propadne u stanju grijeha i patnje?

Bog je, iz Njegove dobre volje, iz vječnosti, izabrao neke za vječni život
[1]
, i utemeljio put spasenja, da bi ih izbavio iz stanja grijeha i patnje, i da bi ih doveo u stanje spasenja posredstvom Izbavitelja
[2]
.
[1]
Efescima 1:4
- Kao što nas izabra kroz Njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred Njime u ljubavi.
Djela 13:48
- A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu riječ Božju, i vjerovahu koliko ih bješe pripravljeno za život vječni.
[2]
Rimljanima 3:20-22
- Jer se djelima zakona ni jedno tijelo neće opravdati pred Njime; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.
21
A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka;
22
A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike.
Galatima 3:21-22
- Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživjeti, zaista bi od zakona bila pravda.
22
Ali pismo zatvori sve pod grijeh, da se obećanje dade kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju.

-Ko je Izbavitelj Božijih izabranika?

Jedini Izbavitelj Božijih izabranika je Gospod Isus Hristos
[1]
, koji je iako je vječni Sin Gospodnji postao čovjek
[2]
, i bio je, i sada je, Bog i čovjek, sa dvije prirode
[3]
, u jednoj ličnosti zauvijek
[4]
.
[1]
1.Timotiju 2:5-6
- Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
6
koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme.
[2]
Jovan 1:14
- I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
Galatima 4:4
- A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svoga Jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu.
[3]
Rimljanima 9:5
- Kojih su i oci, i od kojih je Hristos po tijelu, koji je nad svima, Bog blagosloven va vijek. Amin.
Luka 1:35
- I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.
Kološanima 2:9
- Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno.
[4]
Jevrejima 7:24-25
- A Ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
25
Zato i može vavijek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.

-Kako je Hristos, kao Božiji Sin, postao čovjek?

Hristos, Božiji Sin, je postao čovjek, uzimajući na sebe istinsko tijelo
[1]
i razumnu dušu
[2]
, koji je začet pomoću Svetog Duha, u utrobi Djevice Marije, koja ga je rodila
[3]
, bezgrešno
[4]
[1]
Jevrejima 2:14
- Budući, pak, da djeca imaju tijelo i krv, tako i On uze dio u tome, da smrću satrije onoga koji ima državu smrti, to jest đavola.
[2]
Matej 26:38
- Tada reče im Isus: Žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovde, i stražite sa mnom.
[3]
Luka 1:27,31,35,72
- K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidovog; i djevojci bješe ime Marija.
31
I evo zatrudnećeš, i rodićeš Sina, i nadeni Mu ime Isus.
35
I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišeg oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.
72
Učiniti milost ocima našima, i opomenuti se svetog zavjeta svoga.
Galatima 4:4
- A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu.
[4]
Jevrejima 4:15
- Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našima slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha.
Jevrejima 7:26
- Jer takav nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grješnika, i koji je bio više nebesa.

-Kakve je službe Hristos kao Izbavitelj ostvario?

Hristos, kao Izbavitelj, je ostvario službu Proroka
[1]
, Sveštenika
[2]
, Kralja
[3]
, i u stanju svog poniženja i veličanja.
[1]
Djela 3:21-22
- Kog valja dakle nebo da primi do onoga vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja svijeta.
22
Mojsije dakle očevima našim reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.
[2]
Jevrejima 5:5-7
- Tako i Hristos ne proslavi sam sebe da bude poglavar sveštenički, nego Onaj koji Mu reče: Ti si moj sin, ja Te danas rodih.
6
Kao što i na drugom mestu govori: Ti si svještenik vavijek po redu Melhisedekovom.
7
On u dane tijela svoga moljenja i molitve k Onome koji Ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utješen po svojoj pobožnosti.
Jevrejima 7:25
- Zato i može vavijek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
[3]
Psalam 2:6
- Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj.
Isaija 9:6-7
- Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mirni.
7
Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.
Matej 21:5
- Kažite kćeri Sionovoj: Evo car tvoj ide tebi krotak, i jaše na magarcu, i magaretu sinu magaričinom.

-Kako Hristos ostvaruje službu proroka?

Hristos je ostvario službu proroka otkrivanjem Božije volje za spasenje Njegovog naroda, Njegovom riječju i Duhom
[1]
.
[1]
Jovan 1:18
- Boga niko nije vidio nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.
1.Petrova 1:10-12
- Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
11
Ispitujući u kakvo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
12
Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje anđeli žele zaviriti.
Jovan 20:31
- A ova se napisaše, da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime Njegovo.
Jovan 14:26
- A utješitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.

-Kako Hristos ostvaruje službu sveštenika?

Hrist je ostvario službu sveštenika u predavanju sebe jednom za uvijek kao žrtvu za grijehe svog naroda da bi božanska pravda
[1]
bila zadovoljena, i da bi ih izmirio sa Bogom
[2]
, i stalno posredujući za njih
[3]
.
[1]
Jevrejima 9:14,28
- A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savjest našu od mrtvijeh djela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?
28
Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grijehe; a drugom će se javiti bez grijeha na spasenje onima koji ga čekaju.
[2]
Jevrejima 2:17
- Zato bješe dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i vjeran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grijehe narodne.
Rimljanima 5:10
- Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegovog dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasti u životu Njegovom kad smo se pomirili.
[3]
Jevrejima 7:24-25
- A Ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
25
Zato i može vavijek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.

-Kako Hristos ostvaruje službu kralja?

Hristos ostvaruje službu kralja pozivajući Svoju crkvu iz svijeta, da budu Njegov narod
[1]
, upravljajući njom
[2]
i braneći je
[3]
; kroteći
[4]
, spasavajući
[5]
, očuvajući
[6]
, i blagosloveći
[7]
Svoje izabrane; i u zaustavljanju, pokoravanju i osveti nad svim Njegovim i njihovim neprijateljima
[8]
.
[1]
Djela 15:14-16
- Simon kaza kako Bog najprije pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svom.
15
I s ovim se udaraju riječi proroka, kao što je napisano:
16
Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga.
Matej 16:18
- A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
1.Petrova 2:9-10
- A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji Onog koji vas dozva iz tame k čudnom vidjelu svom;
10
Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božji; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
[2]
Efescima 1:22
- I sve pokori pod noge Njegove, i Njega dade za glavu crkvi, nad svima.
Efescima 4:11-12
- I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
12
da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristovog.
Isaija 33:22
- Jer je Gospod naš sudija, Gospod je koji nam postavlja zakone, Gospod je car naš, On će nas spasti.
[3]
Matej 16:18
- A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Isaija 32:1-2
- Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi.
2
I čovek će biti kao zaklon od vjetra, i kao utočište od poplave, kao potoci na suvom mjestu, kao sjen od velike stijene u zemlji sasušenoj.
Isaija 33:22
- Jer je Gospod naš sudija, Gospod je koji nam postavlja zakone, Gospod je car naš, On će nas spasti.
[4]
Psalam 110:2-3
- Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih.
3
U dan rata Tvog narod je Tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u Tebe mladost Tvoja.
[5]
Djela 5:31
- Ovog Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izrailju pokajanje i oproštenje grijeha.
[6]
Isaija 63:9
- U svakoj tuzi njihovoj On bješe tužan, i anđeo, koji je pred Njim, spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi On ih izbavi, i podiže ih i nosi ih sve vrijeme.
[7]
Otkrivenje 2:10
- Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate, i imaćete nevolju do deset dana. Budi vjeran do same smrti, i daću ti vijenac života.
Otkrivenje 22:12
- I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
[8]
1.Korinćanima 15:25
- Jer Njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.
2.Solunjanima 1:8-9
- U ognju plamenom, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
9
koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave Njegove.

-U čemu se sastoji Hristovo poniženje?

Hristovo poniženje se sastoji u tome što je rođen u bijednim uslovima
[1]
, stavljen pod zakon
[2]
, što je trpio sve patnje u ovom životu
[3]
, Božiji gnjev
[4]
, smrt na krstu
[5]
; što je sahranjen
[6]
i bio za neko vrijeme pod moći smrti
[7]
.
[1]
Luka 2:7
- I rodi Sina svoga prvenca, i povi Ga, i metnu Ga u jasle; jer im ne bješe mjesta u gostionici.
[2]
Galatima 4:4
- A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svoga Jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu.
[3]
Jevrejima 12:2-3
- Gledajući na Načelnika vjere i Svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestola Božijega.
3
Pomislite, dakle, na Onoga koji je takvo protivljenje protiv sebe od grješnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži.
Isaija 53:2-3
- Jer izniče pred Njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni ljepote u Njega; i vidjesmo Ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo Ga poželjeli.
3
Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo.
[4]
Luka 22:44
- I budući u borenju, moljaše se bolje; znoj pak Njegov bješe kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju.
Matej 27:46
- A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?
[5]
Filipljanima 2:8
- Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.
[6]
1.Korinćanima 15:3-4
- Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše, po pismu,
4
i da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu.
[7]
Djela 2:24-27,31
- Kog Bog podiže, razrešivši veze smrtne, kao što ne beše moguće da Ga one drže.
25
Jer David govori za Njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem;
26
Zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivaće u nadi;
27
Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truljenje.
31
Predvidjevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša Njegova u paklu, ni tijelo Njegovo vide truljenje.

-U čemu se sastoji Hristovo veličanje?

Hristovo veličanje se sastoji u tome što se On ustao iz mrtvih trećeg dana
[1]
, i uspeo se na nebo
[2]
, i sjedi sa desne strane Boga Oca
[3]
, i što će doći da sudi svijetu zadnjeg dana
[4]
.
[1]
1.Korinćanima 15:4
- I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu.
[2]
Marko 16:19
- A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sjede Bogu s desne strane.
Djela 1:9-11
- I ovo rekavši vidješe oni gdje se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih.
10
I kad gledahu za Njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u bijelim haljinama,
11
koji i rekoše: Ljudi Galilejci! Šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo.
[3]
Efescima 1:20-21
- Koju učini u Hristu, kad Ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
21
nad svim poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovom svetu nego i na onom koji ide.
[4]
Djela 17:31
- Jer je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši Ga iz mrtvijeh.

-Kako Božiji izabranici imaju udjela u otkupu koji je izvršio Hristos?

Božiji izabranici su postali učesnici u Hristovom otkupu jer ih je Bog Otac
[1]
učinio takvima
[2]
kroz svog Svetog Duha
[3]
.
[1]
Rimljanima 8:29
- Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
[2]
Jovan 1:11-12
- K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.
12
A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo.
[3]
Titu 3:5-6
- Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha svetoga,
6
kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista spasitelja našega.

-Kako Bog Otac svoje izabrane čini učesnicima u Hristovom otkupu?

Otac posredstvom Duha daje udjela svojim izabranim u Hristovom otkupu, gradeći vjeru u njima
[1]
i povezujući ih sa Hristom u njihovim svrsishodnim pozivima
[2]
.
[1]
Jovan 6:37,39
- Sve što meni daje otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga istjerati napolje.
39
A ovo je volja oca koji me posla da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u pošljednji dan.
Efescima 2:8
- Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij.
Filipjanima 1:29
- Jer se vama darova Hrista radi ne samo da Ga vjerujete nego i da stradate za Nj.
Jovan 1:11-12
- K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.
12
A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime Njegovo.
[2]
1.Korinćanima 1:9
- Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
Jovan 6:44
- Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan.

-Šta je svrsishodni poziv?

Svrsishodni poziv je djelo moći i milosti
[1]
Boga Oca, kojim On
[2]
, svojim riječju
[3]
i Duhom
[4]
, poziva i dovodi
[5]
Svoje izabrane
[6]
Isusu Hristu; dokazujući im njihov grijeh i patnje
[7]
, prosvjetljujući njihov um znanjem o Hristu
[8]
, i obnavljajući njihovu volju
[9]
, i stoga ubjeđujući ih i omogućavajući im da prigrle Isusa Hrista, koji je svima ponuđen u jevanđelju
[10]
.
[1]
2.Timotiju 1:8-9
- Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegova; nego postradaj s jevanđeljem Hristovijem po sili Boga,
[9]
koji nas spase i prizva zvanjem svetijem, ne po djelima našima, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu prije vremena vječnijeh.
[2]
2.Korinćanima 1:9
- Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomrijeti da se već ne uzdasmo u sebe nego u Boga koji podiže mrtve.
Rimljanima 8:29-30
- Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
[30]
A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
[3]
2.Solunjanima 2:13-14
- A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.
14
U koje vas dozva jevanđeljem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.
Jakov 1:18
- Jer nas dragovoljno porodi riječju istine, da budemo novina od njegova stvorenja.
1.Petrova 1:23,25
- Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
25
Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama.
[4]
Jovan 6:63
- Duh je ono što oživljava; tijelo ne pomaže ništa. Riječi koje vam ja rekoh duh su i život su.
Jovan 1:12-13
- A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo,
13
koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
[5]
1.Korinćanima 1:9
- Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
Jovan 6:44
- Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan.
[6]
Rimljanima 8:29-30
- Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
30
A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
[7]
Jovan 16:8-11
- I kad on dođe pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:
9
za grijeh dakle što ne vjeruju mene;
10
a za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me nećete vidjeti;
11
a za sud što je knez ovoga svijeta osuđen.
[8]
Matej 16:16-17
- A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, sin Boga živoga.
17
I odgovarajući Isus reče mu: blago tebi, Simone sine Jonin! Jer tijelo i krv nijesu to tebi javili, nego otac moj koji je na nebesima.
[9]
Jezekilj 36:26-27
- I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesno.
27
I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete.
Psalam 110:3
- U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, taka je u tebe mladost tvoja.
[10]
Jovan 6:44-45
- Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan.
45
U prorocima stoji napisano: i biće svi naučeni od Boga. Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni.
Filipljanima 2:13
- Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.
5.Mojsijeva 30:6
- I obrezaće Gospod Bog tvoj srce tvoje i srce sjemena tvojega, da bi ljubio Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, da budeš živ.
Matej 11:25-28
- U to vrijeme odgovori Isus, i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima.
26
Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.
27
Sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac; niti oca ko zna do sin i ako kome sin hoće kazati. 28Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.

-U kakvim prednostima/blagodatima u ovom životu imaju idjela oni koji su svrsishodno pozvani?

Oni koji su svrsishodno pozvani imaju udjela u opravdanju
[1]
, usvajanju
[2]
, posvećenju i u nekoliko prednosti/blagodati koje u ovom životu ili prate ili potiču od navedenih
[3]
.
[1]
Rimljanima 8:30
- A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
[2]
Efescima 1:5
- Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje.
[3]
1.Korinćanima 6:11
- I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega.
1.Korinćanima 1:26,30
- Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh ni mnogo plemenitijeh;
30
iz kojega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.

-Šta je opravdanje?

Opravdanje je čin Božije milosti
[1]
prema grješnicima koji su pozvani Isusu Hristu
[2]
, gdje im On oprašta sve grijehove
[3]
i prihvata ih kao pravedne pred Njim
[4]
, jer je Hristova pravednost pripisana njima
[5]
, i prima se samo kroz vjeru
[6]
.
[1]
Rimljanima 3:24-25
- I opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista.
25
Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha.
[2]
Rimljanima 8:30
- A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
[3]
Rimljanima 4:6-8
- Kao što i David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez djela zakona:
7
Blago onima koji se oprostiše bezakonja, i kojima se grijesi prikriše.
8
Blago čovjeku kome Gospod ne prima grijeha.
[4]
2.Korinćanima 5:19,21
- Jer Bog bješe u Hristu, i svijet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas riječ pomirenja.
21
Jer onoga koje ne znadijaše grijeha nas radi učini grijehom, da mi budemo pravda Božija u Njemu.
[5]
Rimljanima 5:17-19
- Jer kad za grijeh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista!
18
Zato dakle kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.
19
Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
[6]
Galatima 2:16
- Pa doznavši da se čovjek neće opravdati djelima zakona, nego samo vjerom Isusa Hrista, i mi vjerovasmo Hrista Isusa da se opravdamo vjerom Hristovom, a ne djelima zakona: jer se djelima zakona nikakvo tijelo neće opravdati.
Filipljanima 3:9
- I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri.

-Šta je usvajanje?

Usvajanje je čin Božije milosti
[1]
, kojim se svi prihvataju svi oni koji su opravdani i koji imaju pravo na sve privilegije kao sinovi Božiji
[2]
.
[1]
1.Jovanova 3:1
- Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
[2]
Jovan 1:12
- A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo.
Rimljanima 8:17
- A kad smo djeca i našljednici smo: našljednici dakle Božiji, a sunašljednici Hristovi: jer s njim stradamo da se s njim i proslavimo.

-Šta je posvećenje?

Posvećenje je čin Božije milosti
[1]
, kojim su Njegovi izabrani obnovljeni kao potpuni ljudi po Božijem obličju
[2]
, i kojima je omogućeno da sve više i više budu mrtvi u grijehu, a živi u pravednosti
[3]
.
[1]
2.Solunjanima 2:13
- A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.
[2]
Efescima 4:23-24
- I da se obnovite duhom uma svojega,
24
i obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
Rimljanima 6:4-6
- Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo.
5
Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenijem;
6
znajući ovo da se stari naš čovjek razape s Njime, da bi se tijelo grješno pokvarilo, da više ne bismo služili grijehu.
Galatima 5:24
- A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa slastima i željama.
[3]
1.Jovanova 5:4
- Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet; i vjera je naša ova pobjeda koja pobijedi svijet.
Rimljanima 8:1
- Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po tijelu nego po Duhu.
Filipljanima 1:6
- Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
Filipljanima 2:12-13
- Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nijesam kod vas, gradite spasenije svoje sa strahom i drktanjem.
[13]
Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.

-Koje su koristi koje u ovom životu idu uz ili potiču od opravdanja, usvajanja i posvećenja?

Koristi koje u ovom životu idu uz ili potiču od opravdanja, usvajanja i posvećenja su sigurnost u Božiju ljubav, mir savjesti
[1]
, radost u Svetom Duhu
[2]
, rast blagodati
[3]
, i stoga istrajnost do kraja
[4]
.
[1]
Rimljanima 5:1-2,5
- Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
2
kroz kojega i pristup nađosmo vjerom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije.
5
A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
[2]
Rimljanima 14:17
- Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.
[3]
Priče Solomunove 4:18
- A put je pravednički kao svijetlo vidjelo, koje sve većma svijetli dok ne bude pravi dan.
[4]
1.Petrova 1:5
- Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme.

-Koje koristi primaju vjernici od Hrista poslije smrti?

Duše vjernika su, po njihovoj smrti, usavršene u svetosti
[1]
, i odmah prelaze u slavu
[2]
; a njihova tijela, koja su još uvijek ujedinjena sa Hristom
[3]
, odmaraju u grobu
[4]
do vaskrsnuća
[5]
.
[1]
Jevrejima 12:23
- K saboru i crkvi prvorodnijeh koji su napisani na nebesima, i Bogu, sudiji sviju, i duhovima savršenijeh pravednika.
[2]
2.Korinćanima 5:1,6,8
- Jer znamo da kad se zemaljska naša kuća tijela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.
6
Dobre smo dakle volje jednako, jer znamo da putujemo u tijelu, daleko od Gospoda.
8
Ali se ne bojimo, i mnogo volimo otići od tijela, i ići ka Gospodu.
Filipljanima 1:23
- A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo.
Luka 23:43
- I reče mu Isus: zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju.
[3]
1.Solunjanima 4:14
- Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.
[4]
Isaija 57:2
- Dolazi u mir i počiva na postelji svojoj ko god hodi pravijem putem.
[5]
Jov 19:26-27
- I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga.
27
Ja isti vidjeću Ga, i oči moje gledaće Ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni.
1.Solunjanima 4:16
- Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije.

-Šta će biti sa bezbožnicima poslije njihove smrti?

Duše bezbožnika su, po njihovoj smrti, bačene u paklene muke, a njihova tijela ostaju u grobu
[1]
do vaskrsnuća i suda na velikom danu
[2]
.
[1]
Luka 16:23-24
- I u paklu kad bješe u mukama podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovu,
24
i povikavši reče: oče Avraame! smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovome plamenu.
[2]
Djela 24:15
- I imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenije mrtvima, i pravednicima i grješnicima, koje i sami ovi čekaju.
Jovan 5:28-29
- Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega,
29
i izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života, a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.
2.Petrova 2:9
- Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni.

-Kakve koristi primaju vjernici od Hrista po vaskrsnuću?

Po vaskrsnuću, vjernici se uznose u slavu
[1]
, i biće otvoreno priznati na sudnji dan
[2]
, i blagosloveni u savršenstvu i punoj radosti u Bogu
[3]
zauvijek
[4]
.
[1]
Filipljanima 3:21
- Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.
1.Korinćanima 15:42-43
- Tako i vaskrsenije mrtvijeh: sije se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;
43
sije se u sramoti, a ustaje u slavi; sije se u slabosti, a ustaje u sili.
[2]
Matej 25:23
- A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 10:32
- A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima.
[3]
1.Jovanova 3:2
- Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
1.Korinćanima 13:12
- Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat.
[4]
1.Solunjanima 4:17-18
- A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
18
Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.

-Šta će biti sa bezbožnicima na sudnji dan?

Na dan suda
[1]
, bezbožnici se uznose na sramotu
[2]
, i biće osuđeni na muke tjelesne i duševne u paklu
[3]
koji se ne mogu iskazati sa đavolom i njegovim anđelima zauvijek
[4]
[1]
Jovan 5:28-29
- Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijega,
29
i izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života, a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.
[2]
Danilo 12:2
- I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni a drugi na sramotu i prijekor vječni.
[3]
2.Solunjanima 1:8-9
- U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
9
koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove.
Matej 13:49-50
- Tako će biti na pošljetku vijeka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednijeh.
50
I baciće ih u peć ognjenu: ondje će biti plač i škrgut zuba.
Otkrivenje 14:10-11
- I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom.
11
I dim mučenja njihova izlaziće va vijek vijeka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig imena njezina.
[4]
Matej 25:41,46
- Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
46
I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

-Kakvu dužnost Bog zahtjeva od čovjeka?

Dužnost koju Bog zahtjeva od čovjeka je poslušnost Njegovoj otkrivenoj volji
[1]
.
[1]
Propovjednik 12:13-14
- Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku.
14
Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.
Miheja 6:8
- Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?

-Šta se Bog, isprva, otkrio čovjeku kao pravilo njegove poslušnosti?

Pravilo koje je Bog isprva otkrio čovjeku za njegovu poslušnost je moralni zakon
[1]
[1]
Rimljanima 2:14-15
- Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:
15
oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju.

-Gdje je taj moralni zakon ukratko obuhvaćen?

Moralni zakon je ukratko obuhvaćen u deset zapovjesti
[1]
.
[1]
5.Mojsijeva 10:4
- I napisa na tijem pločama što bješe prvo napisao, deset riječi, koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega; i dade mi ih Gospod.
Matej 19:17
- A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.

-Na što se može svesti deset zapovjesti?

Suština deset zapovjesti je, volite Gospoda našeg Našeg Boga svim srcem, svom dušom i svim umom; i bližnjeg kao same sebe
[1]
.
[1]
Matej 22:37-40
- A Isus reče mu: ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.
38
Ovo je prva i najveća zapovijest.
39
A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
40
O ovima dvjema zapovijestima visi sav zakon i proroci.

-Šta prethodi deset zapovjesti?

Uvod za deset zapovjesti je - Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskog
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:2

-čemu nas uči uvod za deset zapovjesti?

Uvod za deset zapovjesti nas uči da pošto je Bog Gospod, i naš Bog, i Izbavitelj, mi stoga moramo da držimo sve Njegove zapovjesti
[1]
.
[1]
Psalam 100:2-3
- Služite Gospodu veselo; idite pred lice njegovo pjevajući!
3
Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje Njegovo, narod Njegov i ovce paše Njegove.
Jeremija 10:7
- Ko se ne bi tebe bojao, care nad narodima! jer tebi to pripada; jer među svijem mudracima u naroda i u svijem carstvima njihovijem nema takoga kakav si ti.
5.Mojsijeva 11:1
- Ljubi dakle Gospoda Boga svojega, i izvršuj jednako što je zapovjedio da izvršuješ, i uredbe Njegove, i zakone Njegove i zapovijesti Njegove.
Luka 1:74-75
- Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha,
75
i u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi.

-Koja je prva zapovjest?

Prva zapovjest je, Nemoj imati drugih bogova uza Me
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:3

-Šta se zahtjeva prvom zapovješću?

Prva zapovjest zahtjeva od nas da znamo i priznamo Boga da je jedini istiniti Bog, i naš Bog
[1]
; i da Ga shodno tome služimo i slavimo
[2]
.
[1]
1.Dnevnika 28:9
- A ti, Solomune sine, znaj Boga oca svojega, i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna; ako ga ustražiš, naći ćeš ga; ako li ga ostaviš, odbaciće te zasvagda.
5.Mojsijeva 26:17
- Danas si se zarekao Gospodu da će ti biti Bog i da ćeš ići putovima Njegovijem i držati uredbe Njegove, i zapovijesti Njegove i zakone Njegove, i da ćeš slušati glas Njegov.
[2]
Matej 4:10
- Tada reče njemu Isus: idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedino služi.
Psalam 29:2
- Dajte Gospodu slavu imena Njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.

-Šta se zabranjuje prvom zapovješću?

Prva zapovjest zabranjuje odricanje
[1]
ili ne služenje i ne slavljenje istinitog Boga kao Boga
[2]
, i našeg Boga
[3]
; i davanje takvog služenja i te slave koja samo Njemu pripada bilo kome ili bilo čemu drugom
[4]
.
[1]
Psalam 14:1
- Reče bezumnik u srcu svojem: nema Boga; nevaljali su, gadna su djela njihova; nema nikoga da dobro tvori.
[2]
Rimljanima 1:20-21
- Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima, i Njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora.
21
Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojijem mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo.
[3]
Psalam 81:10-11
- Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
11
Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrailj ne mari za me.
[4]
Rimljanima 1:25-26
- Koji pretvoriše istinu Božiju u laž, i većma poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca, koji je blagosloven vavijek. Amin.
26
Zato ih predade Bog u sramne slasti; jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno.

-Na šta nam posebno ukazuju riječi "uza Me" u prvoj zapovjesti?

Riječi "uza Me" u prvoj zapovjesti ukazuju na to da Bog - koji vidi sve stvari - pazi na, i ljuti se zbog grijeha posjedovanjabilo kog drugog boga.

-Koja je druga zapovjest?

Druga zapovjest je, Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj (ljubomoran), koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene; a činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovjesti moje
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:4-6

-Šta se zahtjeva drugom zapovješću?

Druga zapovjest zatjeva prihvatanje, držanje
[1]
i čuvanje čisto i potpuno, svih religioznih obreda onako kako je Bog zapovijedio u svojoj riječi
[2]
.
[1]
Jovan 4:24
- Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.
5.Mojsijeva 32:46
- Reče im: privijte srce svoje k svijem riječima koje vam ja danas zasvjedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve riječi ovoga zakona i tvorili ih.
Matej 28:20
- Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.
Djela 2:42
- I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.
[2]
5.Mojsijeva 12:13-14,32
- čuvaj se da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kom god mjestu, koje ugledaš;
14
nego na onom mjestu koje izabere Gospod Bog u jednom od tvojih plemena, ondje prinosi žrtve svoje paljenice, i ondje čini sve što ti zapovijedam.
32
Što vam god ja zapovijedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga.
Marko 7:6-8
- A on odgovarajući reče im: dobro je prorokovao Isaija za vas licemjere, kao što je pisano: ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene.
7
No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovijestima ljudskijem.
8
Jer ostaviste zapovijesti Božije, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takova činite.

-Šta zabranjuje druga zapovjest?

Druga zapovjest zabranjuje služenje Bogu kroz likove
[1]
, ili na bilo koji drugi način koje On nije zapovijedio u svojoj riječi
[2]
.
[1]
5.Mojsijeva 4:15-19
- Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
16
da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
17
sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
18
sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
19
i da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom.
[2]
3.Mojsijeva 10:1-2
- A sinovi Aronovi Nadav i Avijud uzevši svaki svoju kadionicu metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kad, i prinesoše pred Gospodom oganj tuđ, a to im ne bješe zapovjedio.
2
Tada dođe oganj od Gospoda i udari ih, te pogiboše pred Gospodom.
5.Mojsijeva 12:30-32
- čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku pošavši za njima pošto se potru ispred tebe, i da ne potražiš bogova njihovijeh, i rečeš: kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti.
31
Ne čini tako Gospodu Bogu svojemu; jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom i na što on mrzi; jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali bogovima svojim.
32
Što vam god ja zapovijedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga.

-Koja su uviđanja za drugu zapovjest?

Uviđanja za drugu zapovjest su, Božiji suverenitet nad nama, Njegovo posjedovanje nas
[1]
, i Njegova revnost da Ga služimo
[2]
.
[1]
Psalam 95:2-3,6
- Izađimo pred lice Njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo mu!
3
Jer je Gospod velik Bog i velik car nad svijem bogovima.
6
Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim.
Psalam 100:2-3
- Služite Gospodu veselo; idite pred lice Njegovo pjevajući!
3
Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje Njegovo, narod Njegov i ovce paše Njegove.
[2]
2.Mojsijeva 34:13-14
- Nego oltare njihove oborite, i likove njihove izlomite, i gajeve njihove isijecite.14 Jer ne valja da se klanjaš drugomu bogu: jer se Gospod zove revnitelj, Bog je revnitelj.
Psalam 106:19,21,23
- Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.
21
Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru,
23
i šćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik Njegov ne stade kao u rasjelini pred njim, i ne odvrati jarost Njegovu da ih ne istrijebi.

-Koja je treća zapovjest?

Treća zapovjest je, Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:7

-Šta se zahtjeva trećom zapovješću?

Treća zapovjest zahtjeva svetu i punu poštovanja upotrebu Božijih imena, titula
[1]
, atributa
[2]
, naredbi
[3]
, riječi
[4]
, i djela
[5]
.
[1]
Matej 6:9
- Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje.
Psalam 29:2
- Dajte Gospodu slavu imena Njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
[2]
Otkrivenje 15:3-4
- I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božijega, i pjesmu jagnjetovu, govoreći: velika su i divna djela tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi tvoji, care svetijeh.
4
Ko se neće pobojati tebe, Gospode, i proslaviti ime tvoje? Jer si ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred tobom; jer se sudovi tvoji javiše.
[3]
Malahija 1:11,14
- Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar; jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama.
14
Proklet da je varalica, koji ima u svom stadu muško i zavjetuje, pa prinosi Gospodu kvarno; jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime je moje strašno među narodima.
Propovjednik 5:1
- čuvaj nogu svoju kad ideš u dom Božji, i pristupi da slušaš; to je bolje nego što bezumni daju žrtve, jer ne znaju da zlo čine.
[4]
Psalam 138:1-2
- Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi.
2
Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom, i slavim ime tvoje, za dobrotu tvoju i za istinu tvoju; jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju.
[5]
Psalam 105:1-5
- Hvalite Gospoda; glasite ime Njegovo; javljajte po narodima djela Njegova.
2
Pjevajte mu i slavite ga; kazujte sva čudesa Njegova.
3
Hvalite se svetijem imenom Njegovijem; nek se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.
4
Tražite Gospoda i silu Njegovu, tražite lice Njegovo bez prestanka.
5
Pamtite čudesa Njegova koja je učinio, znake Njegove i sudove usta Njegovijeh.

-Šta je zabranjeno u trećoj zapovjesti?

Treća zapovjest zabranjuje svo svetogrđe ili zloupotrebu bilo koje stvari kojom Bog otkriva sam sebe
[1]
.
[1]
Malahija 1:6-7,12
- Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega; ako sam ja otac, gdje je čast moja? i ako sam gospodar, gdje je strah moj? veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: u čem preziremo ime tvoje?
7
Donosite na moj oltar hljeb oskvrnjen, i govorite: čim te oskvrnismo? Tijem što govorite: sto je Gospodnji za preziranje.
12
A vi ga skvrnite govoreći: sto je Gospodnji nečist, i što se postavlja na nj, jelo je za preziranje.
Malahija 2:2
- Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mojemu, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše; i prokleh ih, jer ne stavljate u srce.
Malahija 3:14
- Rekoste: zaludu je služiti Bogu, i kaka će biti korist da držimo što je naredio da se drži, i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama?

-Koje je uviđanje za treću zapovjest?

Uviđanje za treću zapovjest je da iako oni koji krše ovu zapovjest mogu izbjeći kaznu od ljudi, ipak Gospod naš Bog neće dozvoliti da izbjegnu Njegov pravedni sud
[1]
.
[1]
1.Samuilova 2:12,17,22,29
- A sinovi Ilijevi bijahu nevaljali, i ne znadijahu za Gospoda.
17
I grijeh onijeh mladića bijaše vrlo velik pred Gospodom, jer ljudi ne marahu za prinos Gospodnji.
22
A Ilije bijaše vrlo star, i ču sve što činjahu sinovi njegovi svemu Izrailju, i kako spavahu sa ženama koje dolažahu gomilama na vrata šatora od sastanka.
29
Zašto gazite žrtvu moju i prinos moj, koje sam zapovjedio da se prinose u šatoru? i paziš sinove svoje većma nego mene, da se gojite prvinama svijeh prinosa Izrailja naroda mojega?
1.Samuilova 3:13
- Jer sam mu javio da ću suditi domu njegovu dovijeka za nevaljalstvo, za koje je znao da njim navlače na se prokletstvo sinovi njegovi, pa im nije zabranio.
5.Mojsijeva 28:58-59
- Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega,
59
pustiće Gospod na tebe i na sjeme tvoje zla čudesna, velika i duga, bolesti ljute i duge.
Malahija 2:2
- Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mojemu, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše; i prokleh ih, jer ne stavljate u srce.

-Koja je četvrta zapovjest?

Četvrta zapovjest je, Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi dan je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što god je u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod sedmi dan od odmora i posvetio ga
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:8-11

-Šta se zahtjeva četvrtom zapovješću?

četvrta zapovjest zahtjeva držanje određenog vremena za sveto prema Bogu, onako kako je On zapovijedio u Svojoj riječi; naročito jedan cijeli dan u sedam dana da bude sveti dan odmora Njemu
[1]
.
[1]
3.Mojsijeva 19:30
- Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod.
5.Mojsijeva 5:12-14
- Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovijedio Gospod Bog tvoj.
13
Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje.
14
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; nemoj raditi nikakoga posla ni ti ni sin tvoj ni kći tvoja ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe, da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti.

-Koji dan je Bog odabrao između sedam dana da bude dan odmora?

Od početka svijeta do vaskrsenja Hristovog, Bog je odredio sedmi dan u sedmici da bude dan odmora
[1]
; i od tada je prvi dan u sedmici, da tako bude do kraja svijeta, određen kao hrišćanski dan odmora
[2]
.
[1]
1.Mojsijeva 2:2-3
- I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
3
i blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini.
[2]
1.Korinćanima 16:1-2
- A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama Galatijskijem onako i vi činite.
2
Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.
Djela 20:7
- A u prvi dan nedjelje, kad se sabraše učenici da lome hljeb, govoraše im Pavle, jer šćaše sjutradan da pođe, i proteže besjedu do ponoći.
Otkrivenje 1:10
- Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji.

-Kako se dan odmora posvećuje?

Nedjelja se posvećuje svetim odmorom cijelog tog dana
[1]
, čak i od onih ovozemaljskih poslova i rekreacija koje su zakonite drugih dana
[2]
; i provodeći cijelo vrijeme u javnom ili privatnom bogosluženju
[3]
, osim vremena potrebnog za neke neophodne stvari ili za milosrđe
[4]
.
[1]
3.Mojsijeva 23:3
- Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
2.Mojsijeva 20:8,10
- Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
10
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
2.Mojsijeva 16:25-28
- I reče Mojsije: jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju.
26
Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota, tada ga neće biti.
27
I u sedmi dan izidoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše.
28
A Gospod reče Mojsiju: dokle ćete se protiviti zapovjestima mojim i zakonima mojim?
[2]
Nemija 13:15-22
- U to vrijeme vidjeh u Judeji gdje gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce, i vino, grožđe i smokve i svakojake tovare, i nose u Jerusalim u subotu, i prekorih ih onaj dan kad prodavahu žitak.
16
I Tirci koji življahu u Jerusalimu donošahu ribu i svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima Judinijem u Jerusalimu.
17
Zato prekorih glavare Judejske i rekoh im: kako je to zlo što činite te skvrnite subotu?
18
Nijesu li tako činili oci vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnjev na Izrailja skvrneći subotu.
19
I kad dođe sjen na vrata Jerusalimska uoči subote, zapovjedih te zatvoriše vrata, i zapovjedih da ih ne otvaraju do poslije subote; i postavih nekoliko svojih momaka na vratima da se ne unosi nikakav tovar u subotu.
20
I prenoćiše trgovci i koji prodavahu svakojaki trg iza Jerusalima jednom i drugom.
21
I opomenuh ih i rekoh im: zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložiću na vas. Od tada ne dolaziše u subotu.
22
A Levitima zapovjedih da se očiste i da dođu i čuvaju vrata da bude svet dan subotni. I za ovo pomni me, Bože moj, i oprosti mi po velikoj milosti svojoj.
[3]
Luka 4:16
- I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
Djela 20:7
- A u prvi dan nedjelje, kad se sabraše učenici da lome hljeb, govoraše im Pavle, jer šćaše sjutradan da pođe, i proteže besjedu do ponoći.
Psalam 92:1-2
- Lijepo je hvaliti Gospoda, i pjevati imenu tvojemu, višnji,
2
javljati jutrom milost tvoju, i istinu tvoju noću.
Isaija 66:23
- I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
[4]
Matej 12:11-12
- A on reče im: koji je među vama čovjek koji ima ovcu jednu pa ako ona u subotu upadne u jamu neće je uzeti i izvaditi?
12
A koliko je čovjek pretežniji od ovce? Daklem valja u subotu dobro činiti.

-Šta je zabranjeno četvrtom zapovješću?

četvrta zapovjest zabranjuje propuštanje ili nemarno izvršavanje zahtjevanih dužnosti
[1]
, i ne poštovanje tog dana ljenošću, ili činjenjem nečeg što je samo po sebi grješno
[2]
, ili nepotrebnim mislima, riječima ili djelima, u vezi sa našim ovozemaljskim zaduženjima ili rekreacijama
[3]
.
[1]
Jezekilj 22:26
- Sveštenici njezini prestupaju zakon moj i skvrne moje svete stvari, ne razlikuju sveto od oskvrnjenoga, i nečisto od čistoga ne raspoznaju, kriju oči svoje od subota mojih, i bivam oskvrnjen među njima.
Amos 8:5
- Govoreći: kad će proći mladina da prodajemo žito? i subota da otvorimo pšenicu? umaljujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnijem mjerilima.
Malahija 1:13
- I govorite: gle, kolika muka! a moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama; i donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar; eda li ću primiti iz ruke vaše? govori Gospod.
[2]
Jezekilj 23:38
- Još i ovo mi činiše: skvrniše svetinju moju u isti dan, i subote moje przniše.
[3]
Jeremija 17:24-26
- Ako me poslušate govori Gospod, da ne nosite bremena na vrata ovoga grada u subotu, nego svetite subotu ne radeći u nju nikakoga posla,
25
tada će ulaziti na vrata grada ovoga carevi i knezovi, koji sjede na prijestolu Davidovu, na kolima i na konjma, oni i knezovi njihovi, Judejci i Jerusalimljani, i stajaće ovaj grad dovijeka.
26
I dolaziće iz gradova Judinijeh i iz okoline Jerusalimske, i iz zemlje Venijaminove, i iz ravnice i iz gora i s juga, i donosiće žrtve paljenice i prinose s darom i kadom, i žrtve zahvalne donosiće u dom Gospodnji.
Isaija 58:13
- Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnijem, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći riječi.

-Koja su uviđanja za četvrtu zapovjest?

Uviđanja za četvrtu zapovjest su da nam je Bog omogućio šest dana u sedmici za naše vlastite poslove
[1]
, Njegovo posebno polaganje prava na sedmi dan
[2]
, Njegov vlastiti primjer
[3]
, i Njegovo blagosiljanje Nedjelje
[4]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:9
- Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
2.Mojsijeva 31:15-16
- Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
16
Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
[2]
2.Mojsijeva 20:10
- A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
3.Mojsijeva 23:3
- Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
[3]
2.Mojsijeva 31:17
- To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
[4]
1.Mojsijeva 2:3
- I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini.
2.Mojsijeva 20:12
- Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.

-Koja je peta zapovjest?

Peta zapovjest je, Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:12

-Šta zahtjeva peta zapovjest?

Peta zapovjest zahtjeva ukazivanje poštovanja i izvršenje obaveza prema svakome u zavisnosti od položaja ili odnosa, bilo kao određeni, podređeni ili jednaki toj osobi
[1]
.
[1]
Rimljanima 12:10
- Bratskom ljubavi budite jedan k drugome ljubazni. čašću jedan drugoga većeg činite.
Rimljanima 13:1
- Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene.
Efescima 5:21-23
- Slušajući se među sobom u strahu Božijemu.
22
Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda.
23
Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.
Efescima 6:1-2,5,9
- Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
2
Poštuj oca svojega i mater: ovo je prva zapovijest s obećanjem:
5
sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;
9
i vi gospodari, tako činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko.
1.Petrova 2:13-14,17
- Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
14
ako li knezovima, kao njegovijem poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
17
Poštujte svakoga: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.

-Šta se zabranjuje petom zapovješću?

Peta zapovjest zabranjuje zanemarivanje ili činjenje nečeg što se protivi obavezama i poštovanju koje pripada svakome u zavisnosti od odnosa sa tom osobom ili njenog položaja
[1]
[1]
Rimljanima 13:7-8
- Podajte dakle svakome šta ste dužni: kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast.
8
I ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi drugoga zakon ispuni.
Matej 15:4-6
- Jer Bog zapovijeda govoreći: poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
5
A vi kažete: ako koji reče ocu ili materi: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći;
6
može i da ne poštuje oca svojega ili matere. I ukidoste zapovijest Božiju za običaje svoje.
Jezekilj 34:2
- Sine čovječji, prorokuj protiv pastira Izrailjevijeh, prorokuj i reci tijem pastirima: ovako veli Gospod Gospod: teško pastirima Izrailjevijem koji pasu sami sebe! Ne treba li stado da pasu pastiri?

-Koje je uviđanje za petu zapovjest?

Uviđanje za petu zapovjest je obećanje dugog života i blagostanja (onoliko koliko to služi na slavu Bogu i za njihovo sopstveno dobro) svima koji drže ovu zapovjest
[1]
.
[1]
5.Mojsijeva 5:16
- Poštuj oca svojega i mater svoju , kao što ti je zapovijedio Gospod Bog tvoj, da bi se produljili dani tvoji i da bi ti dobro bilo na zemlji, koju ti dade Gospod Bog tvoj.
Efescima 6:2-3
- Poštuj oca svojega i mater: ovo je prva zapovijest s obećanjem:
3
da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.

-Koja je šesta zapovjest?

Šesta zapovjest je, Ne ubij
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:13

-Šta zahtjeva šesta zapovjest?

Šesta zapovjest zahtjeva sve zakonite težnje da se očuva naš sopstveni život
[1]
, i život drugih
[2]
.
[1]
Efescima 5:28-29
- Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
29
Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.
[2]
Psalam 82:3-4
- Sudite ubogome i siroti, onoga koga gone i ništega pravdajte.
4
Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
Jov 29:13
- Blagoslov onoga koji propadaše dolažaše na me, i udovici srce raspijevah.
1.Carevima 18:4
- Jer kad Jezavelja ubijaše proroke Gospodnje, uze Avdija sto proroka, i sakri ih, po pedeset u jednu pećinu, i hrani ih hljebom i vodom.

-Šta se zabranjuje šestom zapovješću?

Šesta zapovjest zabranjuje oduzimanje našeg sopstvenog života
[1]
ili nepravedno oduzimanje života našeg bližnjeg
[2]
i svega što tome teži
[3]
.
[1]
Djela 16:28
- A Pavle povika zdravo govoreći: ne čini sebi zla nikakva, jer smo mi svi ovdje.
[2]
Djela 16:28
- A Pavle povika zdravo govoreći: ne čini sebi zla nikakva, jer smo mi svi ovdje.
[3]
3.Mojsijeva 19:7
- A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
Priče Solomunove 24:11-12
- Izbavljaj pohvatane na smrt; i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih.
12
Ako li rečeš: gle, nijesmo znali za to; neće li razumjeti onaj koji ispituje srca, i koji čuva dušu tvoju neće li doznati i platiti svakome po djelima njegovijem?

-Koja je sedma zapovjest?

Sedma zapovjest je, Ne čini preljubu
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:14

-Šta zahtjeva sedma zapovjest?

Sedma zapovjest zatjeva očuvanje naše sopstvene nevinosti
[1]
, u srcu
[2]
, govoru
[3]
i ponašanju
[4]
.
[1]
1.Solunjanima 4:3-5
- Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
4
i svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
5
a ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga.
1.Korinćanima 7:2
- Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža.
Efescima 5:11-12
- I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte.
12
Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
[2]
2.Timotiju 2:22
- Bježi od želja mladosti, a drži se pravde, vjere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivlju Gospoda od čistoga srca.
[3]
Efescima 5:4
- Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
[4]
1.Petrova 3:2
- Kad vide čisto življenje vaše sa strahom.

-Šta zabranjuje sedma zapovjest?

Sedma zapovjest zabranjuje sve nečiste misli
[1]
, riječi i djela
[2]
.
[1]
Matej 15:19
- Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, hule na Boga.
Matej 5:28
- A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.
[2]
Efescima 5:3-4
- A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
4
tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.

-Koja je osma zapovjest?

Osma zapovjest je, Ne kradi
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:15

-Šta zahtjeva osma zapovjest?

Osma zapovjest zahtjeva zakonito sticanje bogatstva i dobara bilo za nas bilo za druge
[1]
.
[1]
1.Timotiju 5:8
- Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.
Priče Solomunove 27:23
- Dobro gledaj stoku svoju i staraj se za stada svoja.
Djela 20:33-35
- Srebra, ili zlata, ili ruha ni u jednoga ne zaiskah.
34
Sami znate da potrebi mojoj i onijeh koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje.
35
Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima, i opominjati se riječi Gospoda Isusa koju on reče: mnogo je blaženije davati negoli uzimati.
Filipljanima 2:4
- Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugijeh.
3.Mojsijeva 25:35
- Ako osiromaši brat tvoj i iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga, i kao stranac i došljak neka poživi uz tebe.
5.Mojsijeva 22:1-4
- Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gdje luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu.
2
Ako li ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, odvedi ih svojoj kući neka budu kod tebe dokle ih ne potraži brat tvoj, i tada mu ih vrati.
3
Tako učini i s magarcem njegovijem i s haljinom njegovom; i tako učini sa svakom stvarju brata svojega izgubljenom, kad je izgubi a ti je nađeš, nemoj proći mimo nju.
4
Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gdje je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim.
2.Mojsijeva 23:4-5
- Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje je zalutao, odvedi ga k njemu.
5
Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.
Jov 29:11-17
- Jer koje me uho čujaše, nazivaše me blaženijem; i koje me oko viđaše, svjedočaše mi
12
da izbavljam siromaha koji viče, i sirotu i koji nema nikoga da mu pomože;
13
blagoslov onoga koji propadaše dolažaše na me, i udovici srce raspijevah;
14
u pravdu se oblačih i ona mi bijaše odijelo, kao plašt i kao vijenac bijaše mi sud moj.
15
Oko bijah slijepcu i noga hromu.
16
Otac bijah ubogima, i razbirah za raspru za koju ne znah.
17
I razbijah kutnjake nepravedniku, i iz zuba mu istrzah grabež.

-Šta zabranjuje osma zapovjest?

Osma zapovjest zabranjuje sve što nepravedno sprečava ili što može spriječiti naše sopstveno ili bogatstvo i dobra našeg bližnjeg
[1]
.
[1]
Priče Solomunove 21:17
- Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti.
Priče Solomunove 23:20-21
- Ne budi među pijanicama ni među izjelicama.
21
Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.
Priče Solomunove 28:19
- Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, nasitiće se sirotinje.
Efescima 4:28
- Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima da ima šta davati potrebnome.

-Koja je deveta zapovjest?

Deveta zapovjest je, Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:16

-Šta zahtjeva deveta zapovjest?

Deveta zapovjest zahtjeva držanje i podsticanje istine između dvije osobe
[1]
i našeg sopstvenog
[2]
i dobrog imena našeg bližnjeg
[3]
, naročito prilikom svjedočenja
[4]
.
[1]
Zaharija 8:16
- Ovo je što treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim.
[2]
1.Petrova 3:16
- S krotošću i strahom imajte dobru savjest, da ako vas opadaju za što kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
Djela 25:10
- A Pavle reče: ja stojim na sudu ćesarevu, ovdje treba da mi se sudi: Jevrejima ništa nijesam skrivio, kao što i ti najbolje znaš.
[3]
3.Jovanova 12
- Dimitriju svjedočiše svi, i sama istina; a i mi svjedočimo; i znate da je svjedočanstvo naše istinito.
[4]
Priče Solomunove 14:5,25
- Istinit svjedok ne laže, a lažan svjedok govori laž.
25
Istinit svjedok izbavlja duše, a lažan govori prijevaru.

-Šta se zabranjuje devetom zapovješću?

Deveta zapovjest zabranjuje sve što šteti istini
[1]
, ili je uvredljivo za naše sopstveno
[2]
ili za dobro ime našeg bližnjeg
[3]
.
[1]
Rimljanima 3:13
- Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima.
[2]
Jov 27:5
- Ne dao Bog da pristanem da imate pravo; dokle dišem, neću otstupiti od svoje dobrote.
[3]
3.Mojsijeva 19:16
- Ne idi kao opadač po narodu svojem, i ne ustaj na krv bližnjega svojega; ja sam Gospod.
Psalam 15:3
- Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla, i ne ruži bližnjega svojega.

-Koja je deseta zapovjest?

Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti ništa što je bližnjega tvojega
[1]
.
[1]
2.Mojsijeva 20:17

-Šta zahtjeva deseta zapovjest?

Deseta zapovjest zahtjeva puno zadovoljstvo sa našim sopstvenim stanjem
[1]
, i ispravno i milosrdno raspoloženje prema našem bližnjem i svemu što je njegovo
[2]
.
[1]
Jevrejima 13:5
- Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onijem što imate. Jer on reče: neću te ostaviti, niti ću od tebe otstupiti.
1.Timotiju 6:6
- Ali jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
[2]
Jov 31:29-30
- Ako sam se radovao nesreći nenavidnika svojega, i ako sam zaigrao kada ga je zlo zadesilo,
30
jer ne dadoh jeziku svojemu da griješi tražeći dušu njegovu s proklinjanjem.
Rimljanima 12:15
- Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
1.Timotiju 1:5
- A namjera je zapovijesti ljubav od čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne.
1.Korinćanima 13:4-7
- Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
5
ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,
6
ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
7
sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.

-Šta zabranjuje deseta zapovjest?

Deseta zapovjest zabranjuje svo nezadovoljstvo sa našim sopstvenim stanjem
[1]
, zavist i žalost zbog dobra našeg bližnjeg
[2]
, i sve ostale sklonosti prema nečem sličnom
[3]
.
[1]
1.Carevima 21:4
- Tada Ahav dođe kući zlovoljan i ljutit radi riječi koju mu reče Navutej Jezraeljanin govoreći: ne dam ti našljedstva otaca svojih. I leže na postelju svoju, i okrenu lice svoje na stranu, i ne jede hljeba.
Jestira 5:13
- Ali sve to nije mi ni na što dokle god gledam onoga Mardoheja Judejca gdje sjedi na vratima carevijem.
1.Korinćanima 10:10
- Niti da vičemo na Boga, kao neko od njih što vikaše, i izgiboše od krvnika.
[2]
Galatima 5:26
- Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugoga, i zavideći jedan drugome.
Jakov 3:14,16
- Ako li imate grku zavist i svađu u srcima svojijem, ne hvalite se, ni lažite na istinu.
16
Jer gdje je zavist i svađa ondje je nesloga i svaka zla stvar.
[3]
Kološanima 3:5
- Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo.

-Da li je ijedan čovjek sposoban da savršeno ispuni Božije zapovjesti?

Nijedan čovjek zbog pada nije sposoban, u ovom životu da drži Božije zapovjesti
[1]
, već i krši svaki dan u mislima, riječima i djelima
[2]
.
[1]
Propovjednik 7:20
- Doista nema čovjeka pravedna na zemlji koji tvori dobro i ne griješi.
1.Jovanova 1:8,10
- Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
10
Ako rečemo da ne sagriješismo, gradimo ga lažom, i riječ Njegova nije u nama.
Galatima 5:17
- Jer tijelo želi protiv duha, a duh protiv tijela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono šta hoćete.
[2]
1.Mojsijeva 6:5
- I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle.
1.Mojsijeva 8:21
- I Gospod omirisa miris ugodni, i reče u srcu svojem: neću više kleti zemlje s ljudi, što je misao srca čovječijega zla od malena; niti ću više ubijati svega što živi, kao što učinih.
Rimljanima 3:9-20
- Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grijehom,
10
kao što stoji napisano: nijednoga nema pravedna;
11
nijednoga nema razumna, i nijednoga koji traži Boga;
12
svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema nijednoga ciglog.
13
Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima.
14
Njihova su usta puna kletve i grčine.
15
Njihove su noge brze da proljevaju krv.
16
Na putovima je njihovima raskopavanje i nevolja;
17
i puta mirnoga ne poznaše.
18
Nema straha Božijega pred očima njihovima.
19
A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu;
20
jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.
Jakov 3:2-12
- Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u riječi ne pogrješuje, onaj je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo.
3
Jer gle, i konjma mećemo žvale u usta da nam se pokoravaju, i sve tijelo njihovo okrećemo.
4
Gle i lađe, ako su i velike i silni ih vjetrovi gone, okreću se malom krmicom kuda hoće onaj koji upravlja.
5
A tako je i jezik mali ud, i mnogo čini. Gle, mala vatra, i kolike velike šume sažeže.
6
I jezik je vatra, svijet put nepravde. Tako i jezik živi među našijem udima, poganeći sve tijelo, i paleći vrijeme života našega, i zapaljujući se od pakla.
7
Jer sav rog zvjerinja i ptica, i bubina i riba, pripitomljava se i pripitomio se rodu čovječijemu;
8
a jezika niko od ljudi ne može pripitomiti, jer je nemirno zlo, puno ijeda smrtonosnoga.
9
Njim blagosiljamo Boga i oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni po obličju Božijemu.
10
Iz jednijeh usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, ljubazna braćo moja, da ovo tako biva.
11
Eda li može izvor iz jedne glave točiti slatko i grko?
12
Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako nijedan izvor ne daje slane i slatke vode.

-Da li su svi prestupi zakona jednako gnusni?

Neki grijesi su sami po sebi gnusniji pred Bogom od ostalih
[1]
.
[1]
Jezekilj 8:6,13,15
- Potom mi reče: sine čovječji, vidiš li što ti rade? velike gadove koje tu čini dom Izrailjev da otidem daleko od svetinje svoje? Ali ćeš još vidjeti većih gadova.
13
Potom mi reče: još ćeš vidjeti većih gadova koje oni čine.
15
I reče mi: jesi li vidio, sine čovječji? još ćeš vidjeti većih gadova od tijeh.
Jovan 19:11
- Isus odgovori: ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo; zato onaj ima veći grijeh koji me predade tebi.

-Šta svaki grijeh zaslužuje?

Svaki grijeh zaslužuje Božiji gnjev i kletvu, i u ovom životu i u životu koji dolazi
[1]
.
[1]
Efescima 5:6
- Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti.
Galatima 3:10
- Jer koji su god od djela zakona pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
Plač Jeremijin 3:39
- Zašto se tuži čovjek živ, čovjek na kar za grijehe svoje?
Matej 25:41
- Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.

-Koji je put izlaza Bog otkrio grešnicima da bi se spasili od Njegovog gnjeva i kletve koja im pripadazbog njihovih grijeha?

Bog je otkrio grešnicima jevanđelje Njegovog Sina Isusa Hrista, kao jedini put spasenja zbog njihovih grijeha
[1]
.
[1]
Rimljanima 1:16
- Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji vjeruje, a najprije Jevrejinu i Grku.
Djela 4:12
- Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasti.

-Šta Bog u svom jevanđelju zahtjeva od grešnika da bi mogli biti spašeni?

Bog, u svom jevanđelju, zahtjeva od grešnika vjeru u Isusu Hristu i pokajanje koji vodi u život da bi izbjegli Njegov gnjev zbog njihovog grijeha i bili spašeni
[1]
.
[1]
Djela 20:21
- Svjedočeći i Jevrejima i Grcima pokajanje k Bogu i vjeru u Gospoda našega Isusa Hrista.

-Kakva je vjera u Isusa Hrista?

Vjera u Isusa Hrista je milost koja donosi spasenje
[1]
, gdje grešnici primaju
[2]
i oslanjaju se samo na Hrista za spasenje
[3]
, koje je On dao u jevanđelju
[4]
.
[1]
Efescima 2:8-9
- Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij,
9
ne od djela, da se niko ne pohvali.
[2]
Jovan 1:12
- A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime Njegovo.
[3]
Filipljanima 3:9
- I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri.
Galatima 2:16
- Pa doznavši da se čovjek neće opravdati djelima zakona, nego samo vjerom Isusa Hrista, i mi vjerovasmo Hrista Isusa da se opravdamo vjerom Hristovom, a ne djelima zakona: jer se djelima zakona nikakvo tijelo neće opravdati.
[4]
Rimljanima 10:14,17
- Kako će dakle prizvati koga ne vjerovaše? A kako će vjerovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika?
17
Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom.

-Šta je pokajanje?

Pokajanje je milost koja donosi spasenje
[1]
, kojom se grešnik, zbog osjećaja grijeha
[2]
i poznanja milosti Božije u Hristu
[3]
, u mržnji prema grijehu okreće od njega Bogu
[4]
, sa dubokim namjerom i željom za novom poslušnošću
[5]
.
[1]
Djela 11:18
- A kad čuše ovo, umukoše, i hvaljahu Boga govoreći: dakle i neznabošcima Bog dade pokajanje za život.
[2]
Djela 2:37-38
- A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalijem apostolima: šta ćemo činiti, ljudi braćo?
38
A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha.
[3]
Joilo 2:12-13
- Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
13
I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla.
[4]
Jeremija 31:18-19
- čujem doista Jefrema gdje tuži: pokarao si me, te sam pokaran kao june neuko; obrati me da se obratim, jer si ti Gospod Bog moj.
19
Jer pošto se obratih, pokajah se; i pošto se naučih, udarih se po bedru; jer se posramih i stidim se što nosim sramotu mladosti svoje.
Jezekilj 36:31
- I opomenućete se zlijeh putova svojih i djela svojih koja ne bjehu dobra, i sami ćete sebi biti mrski za bezakonja svoja i za gadove svoje.
[5]
Psalam 119:59
- Razmatram putove svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim.

-Da li će svi koji javno ispovijedaju poslušnost jevanđelju izbjeći gnjev koji im pripada zbog njihovih grijeha?

Biće spašeni ne svi koji javno ispovijedaju poslušnost jevanđelju
[1]
već samo oni koji istraju u vjeri i svetosti do samog kraja
[2]
.
[1]
Matej 7:21
- Ne će svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.
[2]
1.Petrova 1:5
- Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme.
Jevrejima 12:14
- Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda.

-Ko će onda istrajati u vjeri i svetosti do kraja i biti spašen?

Svi istinski vjernici su, zbog Božije nepromjenljive volje i stalne ljubavi
[1]
, zbog Hristovog posredovanja
[2]
, i Duha i riječi Božije koja je u njima
[3]
, sačuvani Božijom moći
[4]
i dati su im svi duhovni blagoslovi u Hristu
[5]
, i zbog toga će istrajati u vjeri i svetosti do kraja i biti spašeni
[6]
.
[1]
Rimljanima 8:28-30
- A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.
29
Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina Njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
30
A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
Jeremija 31:3
- Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost.
[2]
Jevrejima 7:25
- Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
[3]
Jovan 14:16
- I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek.
[4]
Jovan 10:28-29
- I ja ću im dati život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.
29
Otac moj koji mi ih dade veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke oca mojega.
1.Petrova 1:5
- Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme.
[5]
Efescima 1:3
- Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista.
[6]
1.Korinćanima 1:8-9
- Koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.
9
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
Filipljanima 1:6
- Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.

-Koja su to vidljiva i uobičajena sredstva milosti kojima Bog održava svoje izabrane i prenosi im blagoslove otkupljenja u Hristu?

Vidljiva i uobičajena sredstva milosti kojima Bog održava svoje izabrane i prenosi im blagoslove otkupljenja u Hristu su Njegove naredbe, naročito Njegova riječ, sakramenti i molitva
[1]
; i svi oni su djelotvorni za spasenje.
[1]
Matej 28:19-20
- Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
20
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.
Djela 2:41-42,46-47
- Koji dakle rado primiše riječ Njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.
42
I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.
46
I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca,
47
hvaleći Boga, i imajući milost u sviju ljudi. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo onijeh koji se spasavahu.

-Kako je Njegova riječ djelotvorna za spasenje?

Duh Gospodnji čini da čitanje
[1]
, a osobito propovijedanje riječi
[2]
bude djelotvorno sredstvo za ubjeđivanje i obraćenje grješnika
[3]
i za izgradnju vjernika u svetosti i utješi
[4]
kroz vjeru u spasenje
[5]
.
[1]
Nemija 8:8
- I čitahu knjigu, zakon Božji, razgovijetno i razlagahu smisao, te se razumijevaše što se čitaše.
1.Timotiju 4:13,16
- Dokle dođem pazi na čitanje, utješavanje i učenje.
16
Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju.
[2]
1.Korinćanima 1:21
- Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svijet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji vjeruju.
Rimljanima 10:13-17
- Jer koji god prizove ime Gospodnje spašće se.
14
Kako će dakle prizvati koga ne vjerovaše? A kako će vjerovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika?
15
A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što stoji napisano: kako su krasne noge onijeh koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro!
16
Ali svi ne poslušaše jevanđelja: jer Isaija govori: Gospode! ko vjerova našemu propovijedanju?
17
Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom.
[3]
Psalam 19:7-8
- Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome.
8
Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovijest je Gospodnja svijetla, prosvjetljuje oči.
1.Korinćanima 14:24-25
- A ako svi prorokuju, i dođe kakav nevjernik ili prostak, bude pokaran od sviju i suđen od sviju.
25
I tako tajne srca Njegova bivaju javljene, i tako padnuvši ničice pokloniće se Bogu, i kazaće da je zaista Bog s vama.
[4]
Djela 20:32
- I sad vas, braćo, predajem Bogu i riječi blagodati Njegove, koji može nazidati i dati vam našljedstvo među svima osvećenima.
Rimljanima 15:4
- Jer što se naprijed napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utjehom pisma nad imamo.
1.Solunjanima 1:6
- I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha svetoga.
[5]
Rimljanima 1:16
- Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji vjeruje, a najprije Jevrejinu i Grku.
2.Timotiju 3:15-17
- I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
16
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
17
da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen.

-Kako treba čitati i slušati rijeć da bi bila djelotvorna za spasenje?

Da bi riječ bila djelotvorna za spasenje, oni koji je slašaju moraju joj pristupiti marljivo
[1]
, pripremajući se
[2]
, i molitvom
[3]
, prihvatiti je sa vjerom
[4]
i ljubavlju
[5]
, primiti je u srce
[6]
i sprovoditi je u svojim životima
[7]
.
[1]
Priče Solomunove 8:34
- Blago čovjeku koji me sluša stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih.
[2]
1.Petrova 2:1-2
- Odbacite dakle svaku pakost i svaku prijevaru i licemjerje i zavist i sva opadanja,
2
i budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o Njemu uzrastete za spasenije.
[3]
Psalam 119:18
- Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega.
[4]
Jevrejima 4:2
- Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
[5]
2.Solunjanima 2:10
- I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
[6]
Psalam 119:11
- U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim.
[7]
Luka 8:15
- A koje je na dobroj zemlji to su oni koji riječ slušaju, i u dobrome i čistom srcu drže, i rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika: ko ima uši da čuje neka čuje.
Jakov 1:25
- Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac djela, onaj će biti blažen u djelu svojemu.

-Šta je sakrament novog zavjeta?

Sakrament novog zavjeta je sveti ritual koga je postavio Isus Hrist; u kojem su, razumnim znacima, Hrist i blagodati novog zavjeta predstavljene, naznačene za i primjenjene na vjernike
[1]
.
[1]
1.Korinćanima 11:23-26
- Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb.
24
I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
25
Tako i čašu, po večeri, govoreći: ovo je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
26
Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.

-Koji su sakramenti novog zavjeta?

Sakramenti novog zavjeta su krštenje
[1]
i pričešće
[2]
.
[1]
Matej 28:19
- Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha.
[2]
1.Korinćanima 11:23-26
- Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb.
24
I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
25
Tako i čašu, po večeri, govoreći: ovo je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
26
Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.

-Kako krštenje i pričešće postaju djelotvorna sredstva za spasenje?

Krštenje i pričešće postaju djelotvorna sredstva za spasenje, ne zbog neke vrline u njima samima ili u onom koji ih primjenjuje
[1]
, već samo zbog Hristovog blagoslova i djelovanja Svetog Duha u onima koji ih kroz vjeru primaju
[2]
.
[1]
1.Korinćanima 3:6-7
- Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
7
Tako niti je onaj što koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste.
[2]
1.Petrova 3:21
- Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje tjelesne nečistote, nego obećanje dobre savjesti Bogu vaskrsenijem Isusa Hrista.

-Šta je krštenje?

Krštenje je jedan sakrament novog zavjeta koji je postavio Isus Hristos
[1]
, da bi to bio znak zajedništva između osobe koja je krštena i Njega, u Njegovoj smrti, pogrebu, i vaskrsenju; oprosta grijeha i predavanja te osobe Bogu kroz Isusa Hrista, da živi i hoda u novom životu
[2]
.
[1]
Matej 28:19
- Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha.
[2]
Rimljanima 6:3-4
- Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se?
4
Tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo.
Kološanima 2:12
- Zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste vjerom sile Boga koji ga vaskrsnu iz mrtvijeh.
Galatima 3:26-27
- Jer ste vi svi sinovi Božiji vjerom Hrista Isusa;
27
jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.

-Na koga se primjenjuje krštenje?

Krštenje se primjenjuje na sve oni koje vjerodostojno ispovijedaju pokojanje prema Bogu
[1]
, vjeru i poslušnost našem Gospodu Isusu Hristu
[2]
, i nikom drugom.
[1]
Djela 2:38,41
- A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha.
41
Koji dakle rado primiše riječ Njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.
[2]
Marko 16:16
- Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se.
Djela 8:12
- Kad pak vjerovaše Filipu koji propovijedaše jevanđelje o carstvu Božijemu, i o imenu Isusa Hrista, kršćavahu se i ljudi i žene.

-Da li se trebaju krstiti djeca vjernika?

Djeca vjernika se ne trebaju krstiti, zato što nema ni zapovjest ni primjera u Svetom pismu, niti nešto što navodi da se ona krste
[1]
.
[1]
5.Mojsijeva 12:32
- Što vam god ja zapovijedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga.
Priče Solomunove 30:6
- Ništa ne dodaji k riječima Njegovijem, da te ne ukori i ne nađeš se laža.
Djela 8:12
- Kad pak vjerovaše Filipu koji propovijedaše jevanđelje o carstvu Božijemu, i o imenu Isusa Hrista, kršćavahu se i ljudi i žene.
Djela 10:47-48
- Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha svetoga kao i mi?
48
I zapovjedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.

-Kako se krštenje ispravno primjenjuje?

Krštenje se ispravno primjenjuje uranjanjem ili potapanjem cijelog tijela vjernika u vodu, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, onako kako je Hrist rekao
[1]
, onako kako su apostoli radili
[2]
, a ne prskanjem ili sipanjem vode ili potapanjem nekog dijela tijela, po tradiciji ljudskoj.
[1]
Matej 3:16
- I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na Njega.
Jovan 3:23
- A Jovan kršćavaše u Enonu blizu Salima, jer ondje bješe mnogo vode; i dolažahu te ih kršćavaše.
[2]
Djela 8:38-39
- I zapovjedi da stanu kola, i siđoše oba na vodu, i Filip i uškopljenik, i krsti ga.
39
A kad iziđoše iz vode, Duh sveti pade na uškopljenika, a anđeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vidje uškopljenik; nego otide putem svojijem radujući se.

-Šta je pričešće?

Pričešće je jedan sakrament novog zavjeta, u kom je, davanjem i primanjem hljeba i vina, po Hristovoj zapovjedi, obznanjena Njegova smrt
[1]
; a oni koji su dostojni pričešća, ne na osnovu tijela već kroz vjeru, su učenjeni učesnicima u Njegovom tijelu i krvi, sa svim Njegovim blagodatima, za njihovu duhovnu hranu i rast u milosti
[2]
.
[1]
1.Korinćanima 11:23-26
- Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb.
24
I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
25
Tako i čašu, po večeri, govoreći: ovo je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
26
Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.
[2]
1.Korinćanima 10:16
- Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristova?

-Šta se traži za dostojno primanje pričešća?

Od onih koji žele da se pričeste traži se da ispitaju sebe o svom znanju da naprave razliku između tijela Gospodnjeg i drugog jela
[1]
, o svojoj vjeru da se hrane Njim
[2]
, o pokajanju
[3]
, ljubavi
[4]
i novoj poslušnosti
[5]
, da se ne bi pokazali nedostojnim i sebi na sud jeli i pili
[6]
.
[1]
1.Korinćanima 11:28-29
- Ako li vam pak ko reče: ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vam kaže, i radi savjesti; jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
29
Ali ne govorim za savjest tvoju, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga?
[2]
2.Korinćanima 13:5
- Sami sebe okušajte jeste li u vjeri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? već ako da u čemu nijeste valjani.
[3]
1.Korinćanima 11:31
- Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.
[4]
1.Korinćanima 11:16-17
- Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije.
17
Ali ovo zapovijedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
[5]
1.Korinćanima 5:7-8
- Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste prijesni; jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos.
8
Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u prijesnome hljebu čistote i istine.
[6]
1.Korinćanima 11:28-29
- Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije;
29
jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.

-Kakva je molitva prihvatljiva Bogu?

Prihvatljiva molitva je prinošenje želja pravednika
[1]
Bogu
[2]
, za stvari koje su ugodne Njegovoj volji
[3]
, u Hristovo ime
[4]
, pomoću Njegovog Duha
[5]
, uz ispovijedanje grijeha
[6]
i zahvalno priznavanje Njegovih milosrđa
[7]
.
[1]
Priče Solomunove 15:8
- Žrtva je bezbožnička gad Gospodu, a molitva pravednijeh ugodna mu je.
Priče Solomunove 28:9
- Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakona i molitva je njegova mrska.
[2]
Psalam 62:8
- Narode! uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred njim srce svoje; Bog je naše utočište.
[3]
1.Jovanova 5:14
- I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako što molimo po volji Njegovoj posluša nas.
[4]
Jovan 16:23
- I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daće vam.
[5]
Rimljanima 8:26
- A tako i Duh pomaže nam u našijem slabostima: jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem.
[6]
Psalam 32:5-6
- Grijeh svoj kazah tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: ispovijedam Gospodu prijestupe svoje; i ti skide s mene krivicu grijeha mojega.
6
Zato neka ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.
Danilo 9:4
- I pomolih se Gospodu Bogu svojemu i ispovijedajući se rekoh: o Gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavjet i milost onima koji te ljube i drže zapovijesti tvoje.
[7]
Filipljanima 4:6
- Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.

-Koje je pravilo Bog dao da bi usmjeravao svoj narod u molitvi?

Cijela Božija riječ je od koristi u usmjeravanju Njegovog naroda u molitvi
[1]
, ali posebno pravilo usmjeravanja je šema molitve koju je Hrist učio svoje učenike, koja se obično zove Gospodnja Molitva
[2]
.
[1]
1.Jovanova 5:14
- I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako što molimo po volji Njegovoj posluša nas.
[2]
Matej 6:9-13
- Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje;
10
da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
11
hljeb naš potrebni daj nam danas;
12
i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojijem;
13
i ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava vavijek. Amin.
Luka 11:2-4
- A on im reče: kad se molite Bogu govorite: oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
3
hljeb naš potrebni daji nam svaki dan;
4
i oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.

-Šta Njegove učenike uči uvod u Gospodnju molitvu?

Uvod u Gospodnju molitvu (koja ide Oče naš koji si na nebesima
[1]
) uči Njegove učenike, koji se zovu hrišćanima
[2]
, da se približe Bogu sa svetim poštovanjem i pouzdanjem, kao djeca ocu, koji je sposoban i spreman da im pomogne
[3]
; i da se mole sa drugima i za njih
[4]
.
[1]
Matej 6:9
[2]
Djela 11:26
- Pogledavši u nj opazih i vidjeh četvoronožna zemaljska, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
[3]
Isaija 64:9
- Gospode, ne gnjevi se veoma, i ne pominji dovijeka bezakonja; evo, pogledaj; mi smo svi tvoj narod.
Luka 11:13
- Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac nebeski dati Duha svetoga onima koji ištu u njega?
Rimljanima 8:15
- Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duha posinačkoga, kojijem vičemo: Ava, oče!
[4]
1.Timotiju 2:1-2
- Molim dakle prije svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
2
za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
Efescima 6:18
- I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete.

-Za šta se hrišćani mole u prvom zahtjevu?

U prvom zahtjevu (Da se sveto ime Tvoje
[1]
) hrišćani se mole da Bog osposobi i njih i ostale da Ga slave u svemu onako kako se On obznanio
[2]
, i da sve stvari pripravlja za svoju slavu
[3]
.
[1]
Matej 6:9
[2]
Psalam 67:1-3
- Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim.
2
Da bi se znao na zemlji put tvoj, po svima narodima spasenje tvoje.
3
Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi!
[3]
Rimljanima 11:36
- Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.

-Za šta se hriščani mole u drugom zahtjevu?

U drugom zahtjevu (Da dođe carstvo Tvoje
[1]
) hrišćani se mole da se Satanino carstvo uništi
[2]
i da carstvo milosti povećava
[3]
, da grješnici dođu tom carstvu
[4]
, da vjernici ostanu u njemu
[5]
, i da se požuri carstvo slave
[6]
.
[1]
Matej 6:10
[2]
Psalam 68:1
- Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji njegovi, i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj.
[3]
Psalam 51:18
- Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske.
Otkrivenje
[4]
2.Solunjanima 3:1
- Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama.
Rimljanima 10:1
- A u ćesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
[5]
Kološanima 1:9-13
- Toga radi i mi od onoga dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome,
10
da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom djelu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijemu,
11
jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
12
zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
13
koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje.
[6]
Otkrivenje 22:20
- Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.

-Za šta se hrišćani mole u trećem zahtjevu?

U trećem zahtjevu (Da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu
[1]
) hrišćani se mole da bi ih Bog svojom milošću osposobio i pripravio da znaju
[2]
, slušaju
[3]
i da se podvrgnu Njegovoj volji u svim stvarima
[4]
, kao i anđeli na nebu
[5]
.
[1]
Matej 6:10
[2]
Psalam 119:34
- Urazumi me, i držaću se zakona tvojega, i čuvati ga svijem srcem.
[3]
Psalam 119:35-36
- Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi je ona omiljela.
36
Previj srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.
[4]
Jov 1:21
- I reče: go nam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje.
Djela 21:14
- A kad ga ne mogasmo odvratiti, umukosmo rekavši: volja Božija neka bude.
[5]
Psalam 103:20-21
- Blagosiljajte Gospoda anđeli Njegovi, koji ste silni krjepošću, izvršujete riječ Njegovu slušajući glas riječi Njegove.
21
Blagosiljajte Gospoda sve vojske Njegove, sluge Njegove, koje tvorite volju Njegovu.

-Za šta se hrišćani mole u četvrtom zahtjevu?

U četvrtom zahtjevu (Hljeb naš nasušni daj nam danas
[1]
) hrišćani se mole da kao Božiji slobodan dar mogu da dobiju dovoljnu količinu dobrih stvari u ovom životu, i da uživaju Njegov blagoslov u njima
[2]
.
[1]
Matej 6:11
[2]
Priče Solomunove 30:8-9
- Taštinu i riječ lažnu udalji od mene; siromaštva ni bogatstva ne daj mi, hrani me hljebom po obroku mom,
9
da ne bih najedavši se odrekao se tebe i rekao: ko je Gospod? ili osiromašivši da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svojega.
2.Timotiju 4:4-5
- I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
5
A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši.
Psalam 90:17
- Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama, i djelo ruku naših dovrši nam, i djelo ruku naših dovrši.

-Za šta se hrišćani mole u petom zahtjevu?

U petom zahtjevu (I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim
[1]
) hrišćani se mole da im Bog, Hrista radi, oprosti sve njihove grijehe
[2]
, a ohrabreni su da to traže, zato što im Njegova milost omogućava da od srca oproste drugima
[3]
.
[1]
Matej 6:12
[2]
Psalam 51:1-2,7-9
- Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
2
Operi me dobro od bezakonja mojega, i od grijeha mojega očisti me.
7
Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću bjelji od snijega.
8
Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
9
Odvrati lice svoje od grijeha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Danilo 9:17-19
- Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i molbe Njegove, i obasjaj licem svojim opustjelu svetinju svoju, Gospoda radi.
18
Bože moj, prigni uho svoje, i čuj; otvori oči svoje, i vidi pustoš našu i grad, na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi nego radi milosti tvoje padamo pred tobom moleći se.
19
Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, pazi i učini, ne časi, sebe radi, Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod.
[3]
Luka 11:4
- I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.
Matej 18:35
- Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojijeh.

-Za šta se hrišćani mole u šestom zahtjevu?

U šestom zahtjevu (I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga
[1]
) hrišćani se mole da Bog čuva od iskušenja da ne bi zgriješili
[2]
, ili da im snage i izbavi ih kada su kušani
[3]
.
[1]
Matej 6:13
[2]
Matej 26:41
- Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast; jer je duh srčan, ali je tijelo slabo.
Psalam 19:13
- I od voljnijeh sačuvaj slugu svojega, da ne obladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa.
[3]
Psalam 51:10,12
- Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
12
Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrijepi.

-Šta zaključak Gospodnje molitve uči Njegove učenike?

Zaključak Gospodnje molitve (Jer Tvoje je carstvo i sila i slava zauvijek: Amin
[1]
) uči Njegove učenike da budu ohrabreni u molitvi samo od strane Boga
[2]
, i da Ga slave u njihovim molitvama; pripisujući mu carstvo, silu i slavu
[3]
; i kao svjedočanstvo njihove želje i glasnog odobravanja, da kažu, Amin
[4]
.
[1]
Matej 6:13
[2]
Danilo 9:4,7-9,16-19
- I pomolih se Gospodu Bogu svojemu i ispovijedajući se rekoh: o Gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavjet i milost onima koji te ljube i drže zapovijesti tvoje.
7
U tebe je, Gospode, pravda a u nas sram na licu, kako je danas, u Judejaca i u Jerusalimljana i u svijeh Izrailjaca, koji su blizu i koji su daleko po svijem zemljama kuda si ih razagnao za grijehe njihove, kojima ti griješiše.
8
Gospode, u nas je sram na licu, u careva naših, u knezova naših i u otaca naših, jer ti zgriješismo.
9
U Gospoda je Boga našega milost i praštanje, jer se odmetnusmo od Njega.
16
Gospode, po svoj pravdi tvojoj neka se odvrati gnjev tvoj i jarost tvoja od grada tvojega Jerusalima, svete gore tvoje; jer sa grijeha naših i s bezakonja otaca naših Jerusalim i tvoj narod posta rug u svijeh koji su oko nas.
17
Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i molbe njegove, i obasjaj licem svojim opustjelu svetinju svoju, Gospoda radi.
18
Bože moj, prigni uho svoje, i čuj; otvori oči svoje, i vidi pustoš našu i grad, na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi nego radi milosti tvoje padamo pred tobom moleći se.
19
Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, pazi i učini, ne časi, sebe radi, Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod.
[3]
1.Dnevnika 29:10-13
- Potom David blagoslovi Gospoda pred svijem zborom, i reče David: blagosloven si Gospode Bože Izrailja oca našega od vijeka do vijeka.
11
Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i vječnost i čast, i sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Gospode, carstvo, i ti si uzvišen svrh svega poglavar;
12
bogatstvo i slava od tebe je, i ti vladaš svijem, i u tvojoj je ruci moć i sila, i u tvojoj je ruci uzvisiti i ukrijepiti sve.
13
Sada dakle, Bože naš, hvalimo te i slavimo ime tvoje slavno.
Otkrivenje 4:11
- Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve, i po volji tvojoj jest i stvoreno je.
[4]
1.Korinćanima 14:16
- Jer kad blagosloviš duhom kako će onaj koji stoji mjesto prostaka reći amin po tvome blagoslovu, kad ne zna šta govoriš?
Otkrivenje 22:20
- Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.

Online propovjedi

Od početka pandemije sve naše propovjedi se snimaju, i možete ih prelistati i pogledati.

Šta mi vjerujemo?

Na stranici sa našom vjeroispovješću ima sažetak onog što vjerujemo kao biblijski hrišćani.

Osnovne istine

Počeli smo da objavljujemo kratke video zapise o osnovnim istinama hrišćanske vjere. Pogledati stranicu za Osnovne Istine