Šta mi vjerujemo?

Sažetak našeg načela vjerovanja

Nikejsko-carigradski simbol vjere

Ovaj dokument, koji dijelimo sa mnogim drugim crkvama, na sažet način opisuje osnove biblijskog hrišćanstva

Vjerujemo:
u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg Jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vijekova;
Svjetlost od Svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog – rođenog, a ne stvorenog, jedinosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s neba, i otjelotvorio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovjek;
I koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I koji se vazneo na nebesa i sjedi s desne strane Oca;
I koji će opet doći sa slavom, da sudi živim i mrtvim; Njegovom carstvu neće biti kraja;
I u Duha Svetog, Gospoda, Životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi; koji je govorio kroz proroke;
U jednu, svetu, vasiljensku i apostolsku Crkvu;
Ispovijedamo jedno krštenje za oproštenje grijehova;
Čekamo vaskrsenje mrtvih;
I živog budućeg vijeka. Amin.

Detaljnija ispovijest vjere

Jedan duži dokument koji pomaže da dublje razumijemo hrišćansku vjeru je slijedeće načelo vjerovanja, koje je osnovano na dužoj baptističkoj ispovijesti vjere iz 1689. godine. Otvorite svaku stavku kliknuvši na naslov ili znak plusa.

Naša stranica sa često postavljenim pitanjima predstavlja seriju pitanja i odgovora korišćenih za vjeronauku u mnogim crkvama.

-1. Trojedini Bog

Vjerujemo u jednog Boga, koji vječno postoji u tri podjednako božanska lica: Otac, Sin i Sveti Duh, koji poznaju, vole i slave jedni druge. Ovaj jedini pravi i živi Bog je beskrajno savršen i u svojoj ljubavi i u svojoj svetosti. On je stvoritelj svih stvari, vidljivih i nevidljivih, i stoga je vrijedan sve slave i obožavanja. Besmrtan i vječan, on savršeno i bezgranično zna kraj od početka, održava i suvereno vlada svim stvarima, i u svom proviđenju sprovodi svoje vječne dobre namjere da otkupi ljude za sebe i povrati svoje palo stvorenje, na slavu svoje predivne blagodati.

-2. Otkrivenje

Bog je milostivo otkrio svoje postojanje i moć kroz poredak stvaranja, i na najveći način sebe otkrio palim ljudima kroz ličnost svoga Sina, otjelotvorene Riječi. Štaviše, ovaj Bog je Bog koji govori, koji je svojim Duhom milostivo otkrio sebe ljudskim riječima: mi vjerujemo da je Bog nadahnuo riječi sačuvane u Pismu, u šezdeset i šest knjiga Starog i Novog Zavjeta, koje su ujedno i izvještaj i sredstvo njegovog spasonosnog djelovanja u svijetu. Samo ovi zapisi sadrže verbalno nadahnutu Riječ Božiju, koja je u potpunosti autoritativna i bez greške u originalnim spisima, potpuna u svom otkrivenju njegove volje za spasenje, dovoljna za sve što Bog traži od nas da vjerujemo i činimo, i ima najveći autoritet nad svakim domenom znanja o kome govori. Ispovijedamo da nas naša konačnost, kao i naša grešnost, sprečavaju da u potpunosti znamo Božiju istinu, ali tvrdimo da, prosvijetljeni Duhom Božijim, mi možemo zaista da znamo Božiju otkrivenu istinu. U „Bibliju“ treba vjerovati, kao u Božije uputstvo, u svemu što nas uči; slušati je, kao Božije naređenje, u svemu što od nas zahtijeva; i imati povjerenja u nju, kao Božiju zakletvu, u svemu što obećava. Dok Božiji narod sluša, vjeruje i izvršava Riječ, on biva izgrađen da budu učenici Hristovi i svjedoci Jevanđelja.

-3. Stvaranje čovječanstva

Vjerujemo da je Bog stvorio ljude, muško i žensko, po svom sopstvenom obličju. Adam i Eva su pripadali poretku stvaranja koji je Bog sam nazvao veoma dobrim, služeći kao Božije sredstvo da se staraju, upravljaju i vladaju nad stvorenjem, živeći u svetom i predanom zajedništvu sa svojim Stvoriteljem. Muškarci i žene, jednako stvoreni po obličju Božijem, uživaju jednak pristup Bogu po vjeri u Hrista Isusa i obje strane imaju poziv da ne budu pasivni i udovoljavaju sami sebi, već da u značajnoj mjeri, i privatno i javno budu uključeni u porodični, crkveni i društveni život. Adam i Eva su stvoreni da jedno drugo dopunjavaju u zajednici jednog tijela koja uspostavlja jedini normativni oblik seksualnih odnosa između muškaraca i žena, takav da brak u krajnjem smislu služi kao vrsta jedinstva između Hrista i njegove crkve. Po Božijoj mudroj zamisli, muškarci i žene nijesu prosto u potpunosti isti, već nasuprot, dopunjavaju jedno drugo na načine koji obogaćuju obje strane. Bog naređuje da imaju različite uloge koje ukazuju na odnos ljubavi između Hrista i crkve, muža koji ima vođstvo na način koji očitava pažljivu, požrtvovanu ljubav Hristovu, i ženu koja se pokorava svom mužu na način koji oponaša ljubav crkve za svoga Gospoda. U službi crkve, i muškarci i žene su ohrabreni da služe Hristu i da razviju svoj puni potencijal u mnogobrojnim službama naroda Božijeg. Jedinstvena uloga vođstva u crkvi, povjerena kvalifikovanim muškarcima je zasnovana na stvaranju, padu i otkupljenju i ne smije se staviti na sporedno mjesto zbog prilagođavanja kulturološkim tokovima.

-4. Pad

Vjerujemo da je Adam, stvoren po obličju Božijem, iskrivio tu sliku i izgubio svoje pravo na prvobitnu blagoslovenost – za sebe i cijelo svoje potomstvo – padom u grijeh kroz Satanino iskušavanje. Kao posljedica, svi ljudi su odvojeni od Boga, iskvareni u svakom aspektu svoga bića (npr. fizički, mentalno, po pitanju sopstvene volje, emotivno, duhovno) i osuđeni konačno i nepovratno na smrt – osim u slučaju Božije milostive intervencije. Najveća potreba svih ljudskih bića je da se pomire sa Bogom pod čijim pravednim i svetim gnjevom stojimo; jedina nada svih ljudi je nezaslužena ljubav ovog istog Boga, koji jedini može da nas izbavi i vrati sebi.

-5. Božiji plan

Vjerujemo da je od cijele vječnosti Bog odredio u svojoj milosti da spase veliki broj grešnika iz svakog plemena, jezika, naroda i nacije, i zbog toga ih je unaprijed poznao i izabrao. Vjerujemo da Bog pravda i posvećuje one koji po blagodati imaju vjeru u Isusa, i da će ih on jednog dana proslaviti – sve na slavu svoje predivne blagodati. U ljubavi Bog zapovijeda i preklinje sve ljude da se pokaju i vjeruju, stavljajući svoju spasonosnu ljubav na one koje je odabrao i odredivši da im Hristos bude Iskupitelj.

-6. Jevanđelje

Vjerujemo da je Jevanđelje dobra vijest Isusa Hrista – Božija istinska mudrost. Potpuna ludost za svijet, iako je to Božija sila onima koji se spasavaju, ova dobra vijest je hristološka, koncentrisana na krst i vaskrsenje: Jevanđelje se ne objavljuje ako se Hristos ne objavljuje, a Hristos nije obznanjen na autentičan način ako njegova smrt i vaskrsenje nijesu ključni (poruka je: „da je Hristos umro za naše grijehe... [i] vaskrsao“). Ova dobra vijest je biblijska (njegovi smrt i vaskrsenje su u skladu sa Pismom), teološka i spasonosna (Hristos je umro za naše grijehe, da nas pomiri sa Bogom), istorijska (ako se ova dešavanja kojim smo spašeni nijesu desila, naša vjera je uzaludna, još uvijek smo u našim grijesima, i najbjedniji smo od svih ljudi), apostolska (poruka je povjerena i prenošena od strane apostola, koji su bili svjedoci dešavanja kojima smo spašeni), i veoma lična (kada se prihvati, vjeruje i čvrsto drži, pojedinci su spašeni).

-7. Iskupljenje Hristovo

Vjerujemo da, potaknut ljubavlju i u poslušnosti svom Ocu, vječni Bog Sin je postao čovjek: Riječ je postala tijelo, sasvim Bog i sasvim čovjek, jedna osoba sa dvije prirode. Čovjek Isus, obećani Mesija iz Izraela, je začet kroz čudotvorno djelovanje Svetog Duha, i rodila ga je djevica Marija. Savršeno je slušao svog nebeskog Oca, živio bezgrešan život, pokazao čudesne znake, bio je razapet za vrijeme Pontija Pilata, vaskrsao je tijelom iz mrtvih na treći dan, i uznio se na nebo. Kao Kralj koji je posrednik, sjedi s desne strane Boga Oca, sprovodi na nebu i na zemlji sav Božiji suverenitet, i on je naš Prvosveštenik i pravedni Zastupnik. Vjerujemo da je svojim utjelotvorenjem, životom, smrću, vaskrsenjem i vaznesenjem, Isus Hristos djelovao kao naš predstavnik i zamjenik. Ovo je učinio tako da bi u njemu mogli da postanemo pravednost Božija: na krstu je ukinuo grijeh, odvratio gnjev Boga, i preuzimajući punu kaznu za naše grijehe, pomirio sa Bogom sve one koji vjeruju. Vaskrsnuvši ga, Otac je osvetio smrt Isusa Hrista, slomio je silu smrti i pobijedio Satanu, koji je nekad imao vlast nad smrti, i donio vječni život svom svojem narodu; svojim vaznesenjem zauvijek je uzvišen kao Gospod i pripremio je mjesto za nas da budemo sa njim. Vjerujemo da se spasenje ne može naći ni kroz koga drugog, jer ne postoji drugo ime dato pod nebom kojim se možemo spasiti. Jer je Bog izabrao skromne stvari ovoga svijeta, prezrene stvari, stvari koje nijesu da bi ukinuo stvari koje jesu, nijedno ljudsko biće se ne može nikada pohvaliti pred njim – Isus Hristos je postao za nas mudrost od Boga – to jest, naša pravednost, svetost i iskupljenje.

-8. Opravdanje grešnika

Vjerujemo da je Hristos, svojom poslušnošću i smrću, u potpunosti oslobodio duga sve one koji su opravdani. Njegovom žrtvom, nosio je umjesto nas kaznu koju smo mi zaslužili našim grijesima, i time na pravi, stvaran i potpun način zadovoljio Božiju pravdu umjesto nas. Njegovom savršenom poslušnošću zadovoljio je pravedne Božije zahtjeve u naše ime, jer jedino vjerom je ta savršena poslušnost uračunata svima koju vjeruju samo u Hrista, kako bi ih Bog prihvatio. Pošto je Hristos predat od strane Oca za nas, i njegova poslušnost i kazna su prihvaćeni umjesto naše, besplatno i ne zbog bilo čega u nama, ovo opravdanje je samo od čiste blagodati, kako bi egzaktna pravda i bogata blagodat Boga mogle biti proslavljene u opravdanju grešnika. Vjerujemo da revnost za ličnu i javnu poslušnost proističe is ovog besplatnog opravdanja.

-9. Moć Duha Svetoga

Vjerujemo da se ovo spasenje, potvrđeno cijelim Pismom i zagarantovano Isusom Hristom, primjenjuje na njegov narod Svetim Duhom. Poslat od strane Oca i Sina, Sveti Duh proslavlja Gospoda Isusa Hrista, i kao drugi Utješitelj, je prisutan u i sa vjernicima. On optužuje svijet grijeha, pravde i osude, i svojim silnim i misterioznim djelovanjem nanovo rađa duhovno mrtve grešnike, pozivajući ih na pokajanje i vjeru, i u njemu se krštavaju u zajednicu sa Gospodom Isusom, tako da su opravdani pred Bogom samo blagodaću i samo vjerom, samo u Isusa Hrista. Djelovanjem Duha, vjernici su obnovljeni, posvećeni i usvojeni u Božiju porodicu; učestvuju u božanskoj prirodi i primaju darove koje Bog suvereno daje. Sam Sveti Duh je zalog obećanog nasljedstva, i u ovom vijeku boravi, vodi, upućuje, oprema, oživljava i osnažuje vjernike za hristolik život i službu.

-10. Carstvo Božije

Vjerujemo da oni koji su spaseni blagodaću Božijom kroz ujedinjenje sa Hristom, vjerom i kroz nanovo rođenje Svetim Duhom, ulaze u carstvo Božije i uživaju u blagoslovima novog zavjeta: oproštenje grijeha, unutrašnji preobražaj koji budi želju da proslavljamo, vjerujemo i budemo poslušni Bogu, i čekanje slave koja će se tek otkriti. Božija djela sadrže neophodne dokaze spasonosne blagodati. Živeći kao so svijetu koji se kvari i svjetlo svijetu koji je mračan, vjernici ne treba niti da se povlače u odvojenost od svijeta, niti da budu neprepoznatljivi u njemu: nasuprot treba da činimo dobro svom gradu, jer će sva slava i čast naroda biti data živom Bogu. Prepoznajući da je ovo Božiji poredak stvaranja, i zbog toga što smo građani Božijeg carstva, treba da volimo naše bližnje kao sami sebe, čineći dobro svima, naročito onima koji pripadaju domu Božijem. Carstvo Božije, koje je već prisutno, ali nije u potpunosti ostvareno, je sprovođenje Božijeg suvereniteta u svijetu u cilju konačnog otkupljenja svog stvorenja. Carstvo je napadačka sila koja pustoši Satanino mračno carstvo, i oživljava i obnavlja kroz pokajanje i vjeru živote pojedinaca koje izbavlja iz toga drugog carstva. Prema tome, bez sumnje uspostavlja novu zajednicu ljudskih života pod vlašću Boga.

-11. Božiji novi narod

Vjerujemo da je narod Božijeg novog zavjeta već ušao u nebeski Jerusalim; oni već sjede sa Hristom u nebesima. Ova vaseljenska crkva se manifestuje kroz mjesne crkve kojima je Hrist jedina glava; tako je svaka „mjesna crkva“, u stvari, ta crkva, dom Božiji, sabor živog Boga, i stub i uporište istine. Crkva je tijelo Hristovo, zenica njegovog oka, u njegove dlanove smo urezani, i on se zavjetovao crkvi zauvijek. Crkva se ističe po svojoj poruci Jevanđelja, svetim obredima, svojoj disciplini, svojoj velikoj misiji, i iznad svega, po svojoj ljubavi za Boga, i po ljubavi njenih članova jedno za drugo i za svijet. Od najvećeg je značaja, to što ovo Jevanđelje koje njegujemo ima i lične i kolektivne dimenzije, od kojih nijedna ne može biti zanemarena. Isus Hristos je naš mir: on nije samo donio mir sa Bogom, već mir među otuđenim narodima. Njegov cilj je bio da stvori u sebi jedno novo čovječanstvo, i tako je dao mir, i u jednom tijelu pomirio i Jevreje i neznabošce sa Bogom kroz krst, kojim je usmrtio njihovo neprijateljstvo. Crkva služi kao znak Božijeg budućeg novog svijeta kada će njegovi pripadnici živjeti za službu jedni drugima i svojim bližnjima, umjesto da žive usredsređeni na sebe. Crkva je kolektivno mjesto gdje prebiva Božiji Duh, i stalno svjedočanstvo o Bogu u svijetu.

-12. Krštenje i Gospodnja večera

Vjerujemo da je i krštenje i Gospodnju večeru utvrdio sam Gospod Isus. Prvi je u vezi sa ulaskom u zajednicu novog zavjeta, drugi za stalno obnavljanje zavjeta. Zajedno oni su istovremeno Božije obećanje nama, božanski određeno sredstvo blagodati, naši javni zavjeti pokoravanja jedanput razapetom i sada vaskrsnulom Hristu, i čekanja njegovog povratka i svršetka svih stvari.

-13. Obnova svih stvari

Vjerujemo u lični i slavni povratak, povratak našeg Gospoda Isusa Hrista u tijelu sa svojim svetim anđelima, kada će izvršiti svoju ulogu krajnjeg sudije, i njegovo carstvo će doći. Vjerujemo u tjelesno vaskrsenje i pravednika i nepravednih – nepravednih na osudu i vječnu kaznu u paklu tokom koje su ljudi svjesni, kako nas je sam naš Gospod učio, a pravednika na vječnu blagoslovenost u prisustvu njega koji sjedi na prijestolu i Jagnjeta, na novom nebu i novoj zemlji, domu pravednosti. Na taj dan crkva će biti predata bez grijeha pred Boga kroz poslušnost, patnju i trijumf Hrista, sav grijeh će biti očišćen i njegove tragične posljedice zauvijek otklonjene. Bog će biti sve u svemu i njegov narod će biti očaran imanentnošću njegove neizrecive svetosti i sve će biti na slavu njegove predivne blagodati.

Online propovjedi

Od početka pandemije sve naše propovjedi se snimaju, i možete ih prelistati i pogledati.

Često postavljenja pitanja

Saznajte više o osnovama naše vjere kroz ova pitanja iz crkvene "kateheze" ovdje

Pjesmarica

Sve pjesme koje koristimo kao crkva se nalaze na stranici za pjesmaricu, i imamo dodatnu verziju ove stranice sa akordima.